HMAT PAPER-2 QUIZ No. 1 To 4

hmat-paper-2-quiz

HMAT PAPER-2 QUIZ આચાર્ય અભિરૂચિ કસોટી (HMAT) પરીક્ષા અંતર્ગત દરરોજ ઓનલાઇન ક્વિઝ મૂકવામા આવશે.

જેમાં પ્રશ્નપત્ર – ૧માં સમાવેશ કરવામા આવેલ મુદ્દાઓ જેવાકે ભારતનુ બંધારણ, ઇતિહાસ, સામાન્ય વિજ્ઞાન, ગુજરાતી સાહિત્ય, સામાન્ય જ્ઞાન, મનોવિજ્ઞાન, તાર્કિક/સામાન્ય ગણિત, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, શિક્ષણના પંચો, ગુજરાતી વ્યાકરણ, અંગ્રેજી વ્યાકરણ, શાળા વ્યવસ્થાપનને લગતા પ્રશ્નો આધારિત ક્વિઝ મૂકવામા આવશે.

અને પ્રશ્નપત્ર – ૨માં ગુ.મા. અને ઉ.મા. શિક્ષણ અધિનિયમ – 1972, ગુ.મા. શિક્ષણ વિનિયમ – 1974, સહાયક અનુદાન નિયમ સંગ્રહ -1964 તથા શિક્ષણ વિભાગને લગતા પ્રશ્નો આધારિત ક્વિઝ મૂકવામા આવશે.

આચાર્ય અભિરૂચિ કસોટી Head Masters Aptitude Test (HMAT) :- નોટીફિકેશન, અભ્યાસક્રમ, કસોટીનું માળખું, અગાઉની પરીક્ષાના પેપરો વગેરે મેળવવા માટે નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો.

Head Masters Aptitude Test (HMAT)

આ ક્વિઝમાં પુછવામા આવેલ  પ્રશ્ન અને તેના ઉત્તર ખૂબ જ ચોક્સાઇથી આપવામા આવ્યા છે. તેમ છતાં કોઇ પ્રશ્ન અને તેના ઉત્તર વિશે ભૂલ દેખાય તો કોમેન્ટમાં જણાવશો જેથી સાચો ઉત્તર જાણી શકાય.

♦ પ્રશ્નપત્ર – ર માં વહીવટી સંચાલનમાં નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામા આવ્યો છે.

⇒ ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ વિભાગનું માળખું, તેની કચેરીઓનું કાર્ય અને પરસ્પર વ્યવહારતેમજ આંતર સંબંધો (શિક્ષણ વિભાગ, કમિશ્નર કચેરી, ગુ.મા.અને ઉ.મા.શિ.બોર્ડ, જી.સી.ઇ.આર.ટી., પાઠ્યપુસ્તક મંડળ,જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રીની કચેરી વિગેરે)

⇒ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ અધિનિયમ-૧૯૭૨.

⇒ ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમો-૧૯૭૪.

⇒ ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ કોડ-૧૯૬૪.

♦ ક્વિઝ – 3 ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ કોડ-1964

⇒ ક્વિઝ – 3 ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ કોડ-1964માં ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ કોડ-૧૯૬૪નો સમાવેશ કરવામા આવ્યો છે.

550

ક્વિઝ - 3 :- ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ કોડ-1964 :-પ્રશ્નપત્ર - 2 :-

આચાર્ય અભિરૂચિ કસોટી :- ઓનલાઇન ક્વિઝ

પોતાનું  નામ લખો.

1 / 15

ખાતા પાસેથી સહાયક ગ્રાન્ટ મેળવવા ઇચ્છતી માન્ય શાળાઓએ જે વર્ષમાં ગ્રાન્ટ મેળવવી હોય તેની શરૂઆતની છ માસ પહેલા કોને અરજી કરવાની રહેશે?

2 / 15

દશ વર્ષ કરતાં વધુ નોકરીવાળા તમારી માધ્યમિક શાળાના કાયમી કર્મચારીને શાળામાં નોકરીમાંથી તબીબી કારણોસર છુટા કરવાના થાય છે. તો તેઓને કેટલા પગાર જેટલી ગ્રેજ્યુઇટી મળશે?

3 / 15

શાળાનું સંચાલક મંડળ સક્ષમ અધિકારીશ્રીની પૂર્વ પરવાનગી વગર એક ગામમાંથી બીજા ગામમાં શાળાનું સ્થળ બદલે છે. આવા કિસ્સામાં નીચે પૈકી કઇ જોગવાઇ છે?

4 / 15

તમારી શાળામાં કોઇ વિદ્યાર્થી મોબાઇલ લઇ ભણવા આવે છે તો તેણે ‘સહાયક અનુદાન નિયમ સંગ્રહ-1964’ ના કયા નિયમનો ભંગ કર્યો ગણાય?

5 / 15

સહાયક અનુદાનની જુનીપ્રથામાં ફેરફાર કરીને વર્ગ દીઠ ઇત્તર ખર્ચ અને મકાન ભાડા માટે અપાતી અનુદાનની રકમમાંથી કેટલા ટકા રકમ મકાન ભાડા નિભાવ ખર્ચમાં વાપરી શકાય છે?

6 / 15

કોઇ માધ્યમિક શાળાને માન્યતા આપતી વખતે આપેલ શરતોનું પાલન ન કરવાના કિસ્સામાં સક્ષમ અધિકારી શું કરશે?

7 / 15

બિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા દ્વારા તેઓને મળતા મકાન ભાડા અને ઇતર ખર્ચના વિકલ્પે લેવામાં આવતી ફી મુજબ હાલમાં ધોરણ-11 માં વિદ્યાર્થી દીઠ કેટલી ફી લઇ શકાય?

8 / 15

શિક્ષણ સંસ્થામાં શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવતા કર્મચારીને નીચેના પૈકી કઇ રજા મળવાપાત્ર નથી?

9 / 15

ઉત્તર બુનિયાદી શાળાઓએ શારીરિક શ્રમ અંગે થયેલ ખર્ચના કેટલા ટકા સહાયક ગ્રાન્ટ તરીકે મળી શકે?

10 / 15

કયા પ્રકારની ગ્રાન્ટને નિભાવ ગ્રાન્ટ કહેવામાં આવે છે?

11 / 15

જો કોઇ સંચાલક મંડળ અનામત જગ્યાઓ અંગેના નિયમનું પાલન ન કરે તો તે સંસ્થાના સ્ટાફના પગાર ખર્ચ સિવાયના મળવાપાત્ર અનુદાનમાં કેટલા ટકાનો કાપ મુકવામાં આવે છે?

12 / 15

શહેરી વિસ્તારમાં સરાસરી હાજરીની ટકાવારી 80 ટકા કરતાં વધુ પરંતુ 90 ટકા કરતા ઓછી છે તો કેટલો ગ્રાન્ટ કાપ આપી શકાય?

13 / 15

આચાર્ય તરીકે તમારી પાસે સગીર વિદ્યાર્થીના વાલી શાળા છોડ્યાના પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે અરજી કરે છે. તો તેમને કેટલા દિવસમાં આવું પ્રમાણપત્ર કાઢી આપવું જોઇએ?

14 / 15

તમારી શાળાના ધોરણ-11 માં પ્રવેશ માટે વિદેશથી અભ્યાસ કરીને આવતો એક વિદ્યાર્થી આવે છે. તો તેના પ્રવેશ માન્યતા માટે ‘ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ’ માંથી કર્યું પ્રમાણપત્ર મેળવવું જરૂરી છે?

15 / 15

નિભાવ ગ્રાન્ટના હેતુસર કઇ શાળાઓને શહેરી વિસ્તારની શાળા ગણાવામાં આવે છે?

Your score is

0%

આ ક્વિઝ વિશે યોગ્ય રેટીંગ અને આપનો અભિપ્રાય જરૂર આપો. જેથી અમે આપના માટે વધુમાં વધુ સારી રીતે ક્વિઝ બનાવી શકીએ.

યોગ્ય રેટીંગ આપવા માટે નીચેના સ્ટાર  પર ક્લિક કરો.

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

♦ ક્વિઝ – 2 વિનિયમો – 1972

⇒ ક્વિઝ – 2 વિનિયમો – 1972માં ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમો-૧૯૭૪નો સમાવેશ કરવામા આવ્યો છે.

377

ક્વિઝ - 2 :- ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમો-1974 :-પ્રશ્નપત્ર - 2 :-

આચાર્ય અભિરૂચિ કસોટી :- ઓનલાઇન ક્વિઝ

પોતાનું  નામ લખો.

1 / 15

પ્રવર્તમાન જોગવાઇ મુજબ માધ્યમિક શાળામાં 2300 કરતાં વધુ વિદ્યાર્થીઓ હોય તો કેટલા પટાવાળાઓનું મહેકમ મળશે?

2 / 15

કોઇ માધ્યમિક શાળા સામે તેની માન્યતા રદ કરી માધ્યમિક શાળાઓના રજીસ્ટરમાંથી શાળાનું નામ દૂર કરવા જણાવે છે. આ માટે નિમાયેલ તપાસ અધિકારી પોતાનો રીપોર્ટ કોને સાદર કરશે?

3 / 15

ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમો - 1974 અંતર્ગત ‘નવું ખર્ચ’ એટલે શું?

4 / 15

5,000 ની વસતી ધરાવતા ગામની નોંધાયેલી માધ્યમિક શાળા પોતાના ગામમાં જ શાળાને ભાડાના મકાનમાંથી પોતાની માલિકીના મકાનમાં સ્થળ ફેરફારની દરખાસ્ત કરે છે. આ દરખાસ્ત કોણ મંજુર કરશે?

5 / 15

વિનિયમોની જોગવાઇ મુજબ રજીસ્ટર થયેલી શાળા સામાન્ય રીતે કેટલા કલાક ચાલવી જોઇએ?

6 / 15

તમારી નિમણૂક માધ્યમિક શાળાના વડા એટલે કે આચાર્ય તરીકે થાય છે. તો તમારા નામ, સરનામાની નોંધ બોર્ડની ઓફિસમાં કેટલા સમયમાં નોંધાવવી જોઇએ?

7 / 15

તમારી માધ્યમિક શાળાના પૂર્ણકાલીન શિક્ષકે શાળાની જરૂરીયાતો પ્રમાણે દરરોજના વિરામના સમયને બાદ કરતાં અઠવાડિયાનાં કેટલા કલાક શાળામાં હાજર રહેવું જોઇશે?

8 / 15

તમારી માધ્યમિક શાળામાં નિમણુંક પામેલ નવા કર્મચારીની સેવાપોથી કયા નમૂનામાં નિભાવશો?

9 / 15

રજીસ્ટર થયેલી શાળામાં હેડ માસ્તર, શિક્ષકો અને બિન અધ્યાપકીય સ્ટાફનાં સભ્યોની લાયકાત ‘ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમો-1974’ નાં કયા વિનિયમથી નક્કી થયેલ છે?

10 / 15

બોર્ડે રજીસ્ટર કરેલી શાળાઓની યાદી વિભાગને દર વર્ષે પૂરી પાડવાની સત્તા અને ફરજ કોની છે?

11 / 15

રજીસ્ટર થયેલ દરેક માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાએ રાખવાના રેકર્ડ અને રજીસ્ટરોની વિગત કયા વિનિયમમાં વર્ણવી છે?

12 / 15

શિક્ષકની રજાની બાબતમાં શાળાના વડા કે સંચાલક મંડળને કઇ સત્તા પહોંચતી નથી?

13 / 15

આચાર્યને મોટી શિક્ષા કરવા માટે રચાયેલ તપાસ સમિતિમાં બોર્ડની પેનલમાંથી એક સભ્યની નિમણુંક કોણ કરે છે?

14 / 15

રજીસ્ટર થયેલી માધ્યમિક શાળાએ ‘ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમો-1974 નાં વિનિયમ-17(4) મુજબ અઠવાડિયામાં બધુ મળીને કેટલા કલાક શિક્ષણ આપવું જોઇએ?

15 / 15

વિનિયમોને અનુરૂપ આખરી પરીક્ષાનું સંચાલન કરવાનું અને પરીક્ષા લેવા માટેની તારીખો નિયત કરવાનો હુકમ કોણ કરે છે?

Your score is

0%

આ ક્વિઝ વિશે યોગ્ય રેટીંગ અને આપનો અભિપ્રાય જરૂર આપો. જેથી અમે આપના માટે વધુમાં વધુ સારી રીતે ક્વિઝ બનાવી શકીએ.

યોગ્ય રેટીંગ આપવા માટે નીચેના સ્ટાર  પર ક્લિક કરો.

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

ક્વિઝ – 1 અધિનિયમ – 1972

⇒ ક્વિઝ – 1 અધિનિયમ – 1972માં ગુ.મા. અને ઉ.મા. શિક્ષણ અધિનિયમ – 1972નો સમાવેશ કરવામા આવ્યો છે.

423

ક્વિઝ - 1 :- ગુ.મા. અને ઉ.મા. શિક્ષણ અધિનિયમ – 1972 :-પ્રશ્નપત્ર - 2 :-

આચાર્ય અભિરૂચિ કસોટી :- ઓનલાઇન ક્વિઝ

પોતાનું  નામ લખો.

1 / 15

હોદ્દાની રૂએ બોર્ડના સભ્ય ન હોય તેવા કોઇ સભ્ય પોતાનું રાજીનામું આપવા માગે છે તો તેઓ પોતાનું રાજીનામું કોને આપશે?

2 / 15

ગુજરાત માધ્યમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડના કારોબારી અધિકારી કોણ ગણાય?

3 / 15

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની બેઠક વર્ષે ઓછામાં ઓછી કેટલીવાર મળવી જોઇએ?

4 / 15

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડમાં ગુજરાત વિધાનસભા પોતાના પાંચ સભ્યો કઇ રીતે ચૂંટીને મોકલે છે?

5 / 15

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ અધિનિયમ-1972 ને નવું નામાભિધાન ‘ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ અધિનિયમ–1972 કયા સુધારા અધિનિયમ અન્વયે થયેલ છે?

6 / 15

અધ્યક્ષ, નાયબ અધ્યક્ષ અને નામ નિયુક્ત થયેલ સભ્યો બોર્ડમાં કેટલો સમય સભ્ય તરીકે હોદ્દા પર રહી શકે છે?

7 / 15

બોર્ડનાં સભ્યોની ગેરલાયકાતો ‘ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ અધિનિયમ-1972’ ની કઇ કલમમાં વર્ણવામાં આવી છે?

8 / 15

તમે માધ્યમિક શાળાનો ધોરણ-9 નો વર્ગ શરૂ કરેલ છે. પરંતુ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ અધિનિયમ હેઠળ બોર્ડ પાસે તેવું રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલ નથી. તો તમે અધિનિયમની કઇ કલમનો ભંગ કર્યો ગણાય?

9 / 15

તમારી રજીસ્ટર થયેલી ખાનગી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાને બંધ કરવા માગો છો તો તે અંગેની બોર્ડને લેખીત નોટીશ કેટલા સમય પહેલા આપવી પડશે?

10 / 15

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડનાં અધ્યક્ષ અને ઉપાધ્યક્ષ કોણ હોય છે?

11 / 15

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ અધિનિયમ-1972 ની કલમ-38,39,40 હેઠળ રચાયેલ ટ્રીબ્યુનલની જોગવાઇ ક્યા વિધેયકના કારણે રદ થયેલ સમજવી જોઇએ?

12 / 15

‘ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ અધિનિયમ-1972 હેઠળ નિમવામાં આવેલ અધ્યક્ષ, નાયબ અધ્યક્ષ, સચિવ, સંયુક્ત અને મદદનીશ સચિવ તેમજ અન્ય અધિકારી/કર્મચારીઓ રાજ્ય સરકારના કર્મચારી ગણાશે તેવી જોગવાઇ આ અધિનિયમની કઇ કલમમાં થયેલ છે?

13 / 15

રજીસ્ટર થયેલી શાળાઓનો વહીવટ રાજ્ય સરકાર હસ્તક લેવા બાબતની ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ અધિનિયમની કલમ-33 (1 થી 6) નો કોઇ મજકુર કઇ સંસ્થાઓને લાગુ ન પડે?

14 / 15

બોર્ડે આગામી નાણાંકીય વર્ષ માટે બોર્ડની આવક અને ખર્ચના બજેટના અંદાજો રાજ્ય સરકારને ક્યારે સાદર કરવાના હોય છે?

15 / 15

રજીસ્ટર થયેલી શાળામાં ઉપયોગ માટે ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળે તૈયાર કરેલ પાઠ્યપુસ્તકો મંજુર કરવાની સત્તા કોની પાસે છે?

Your score is

0%

આ ક્વિઝ વિશે યોગ્ય રેટીંગ અને આપનો અભિપ્રાય જરૂર આપો. જેથી અમે આપના માટે વધુમાં વધુ સારી રીતે ક્વિઝ બનાવી શકીએ.

યોગ્ય રેટીંગ આપવા માટે નીચેના સ્ટાર  પર ક્લિક કરો.

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

Plz share this post

Leave a Reply