ક્વિઝ – 4 :- આચાર્ય અભિરૂચિ કસોટી :- કુલ ગુણ – 50

તા. 16/10/2022 ના રોજ લેવાનાર આચાર્ય અભિરૂચિ કસોટી અંતર્ગત પ્રશ્નપત્ર – 2 માંથી નીચેના ટોપિક આધારિત ૫૦ ગુણની એક ઓનલાઇન ક્વિઝનુ આયોજન કરવમાં આવ્યુ છે.

આ  ક્વિઝ આપ્યા પછી તમે તમારું પરિણામ અથવા રેન્ક જાણી શકશો. તેના માટે ક્વિઝ આપ્યા પછી પેજને રીફ્રેશ અથવા રિલોડ કરો.

ફરીથી ક્વિઝ આપશો તો 50% જેટલા પ્રશ્નો નવા આવશે.

♦ આ ક્વિઝમાં નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામા આવ્યો છે.

⇒ ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ વિભાગનું માળખું, તેની કચેરીઓનું કાર્ય અને પરસ્પર વ્યવહારતેમજ આંતર સંબંધો (શિક્ષણ વિભાગ, કમિશ્નર કચેરી, ગુ.મા.અને ઉ.મા.શિ.બોર્ડ, જી.સી.ઇ.આર.ટી., પાઠ્યપુસ્તક મંડળ,જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રીની કચેરી વિગેરે)

⇒ ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ કોડ-૧૯૬૪.

આ ક્વિઝમાં પુછવામા આવેલ  પ્રશ્ન અને તેના ઉત્તર ખૂબ જ ચોક્સાઇથી આપવામા આવ્યા છે. તેમ છતાં કોઇ પ્રશ્ન અને તેના ઉત્તર વિશે ભૂલ દેખાય તો કોમેન્ટમાં જણાવશો જેથી સાચો ઉત્તર જાણી શકાય.

આ  ક્વિઝ આપ્યા પછી તમે તમારું પરિણામ અથવા રેન્ક જાણી શકશો. તેના માટે ક્વિઝ આપ્યા પછી પેજને રીફ્રેશ અથવા રિલોડ કરો.

ફરીથી ક્વિઝ આપશો તો 50% જેટલા પ્રશ્નો નવા આવશે.

339

ક્વિઝ - 4 :- આચાર્ય અભિરૂચિ કસોટી :-પ્રશ્નપત્ર - 2 :-

કુલ ગુણ - 50 

ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ કોડ-1964

સમગ્ર શિક્ષણ વિભાગ

પોતાનું  નામ લખો.

1 / 50

ગ્રામ્ય તથા પછાત વિસ્તારમાંની શાળાઓને સ્વીકાર્ય ખર્ચના કેટલા ટકા નિભાવ ગ્રાન્ટ મળી શકે?

2 / 50

માધ્યમિક શાળાના શિક્ષકોની ‘શિક્ષક સજ્જતા તાલીમ‘ નું આયોજન કઇ સંસ્થા મારફત કરવામાં આવે છે?

3 / 50

ખાતા પાસેથી સહાયક ગ્રાન્ટ મેળવવા ઇચ્છતી માન્ય શાળાઓએ જે વર્ષમાં ગ્રાન્ટ મેળવવી હોય તેની શરૂઆતની છ માસ પહેલા કોને અરજી કરવાની રહેશે?

4 / 50

શિક્ષણ સંસ્થામાં શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવતા કર્મચારીને નીચેના પૈકી કઇ રજા મળવાપાત્ર નથી?

5 / 50

જી.સી.આર.ટી.ઇ. નુ બિલ્ડીંગ  કયા નામે ઓળખાય છે.?

6 / 50

ગુજરાતમાં  સચિવશ્રી, પ્રાથમિક અને માધ્યમિક, શિક્ષણ વિભાગ તરીકે હાલમાં કોણ કાર્યરત છે?

7 / 50

જો કોઇ સંચાલક મંડળ અનામત જગ્યાઓ અંગેના નિયમનું પાલન ન કરે તો તે સંસ્થાના સ્ટાફના પગાર ખર્ચ સિવાયના મળવાપાત્ર અનુદાનમાં કેટલા ટકાનો કાપ મુકવામાં આવે છે?

8 / 50

ગુજરાત રાજય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળ કયા નામે ઓળખાય છે.?

9 / 50

નિયામકશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળ એ કયા પ્રકારે ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડના સભ્ય બને છે?

10 / 50

સહાયક અનુદાન નિયમ સંગ્રહ-1964 ના પરિશિષ્ટ -9 માં ઠરાવેલ નમૂનામાં દર્શાવેલ રજીસ્ટર કઇ બાબતને લગતું છે?

11 / 50

તમારી માધ્યમિક શાળામાં ‘ICT@SCHOOS ‘ યોજનાનો લાભ લેવા માટે તમારે કઇ કચેરીનો સંપર્ક કરવો પડશે?

12 / 50

CCERT, નવી દિલ્હીનું મુખ્ય કાર્ય શું છે?

13 / 50

માધ્યમિક શાળાઓને મળવાપાત્ર ગ્રાન્ટ, ફી કે અન્ય નાણાંકીય જોગવાઇ અંગેના સરકારના ઠરાવ કોના દ્વારા બહાર પડાય છે?

14 / 50

તમારી શાળામાં કોઇ વિદ્યાર્થી મોબાઇલ લઇ ભણવા આવે છે તો તેણે ‘સહાયક અનુદાન નિયમ સંગ્રહ-1964’ ના કયા નિયમનો ભંગ કર્યો ગણાય?

15 / 50

ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળ કયુ સામયિક બહાર પાડે છે?

16 / 50

સહાયક અનુદાન નિયમ સંગ્રહ-1964 ના નિયમોનુસાર કુલ ખર્ચના વધુમાં વધુ કેટલા દરે મકાન ભાડા ગ્રાન્ટ આપી શકાય?

17 / 50

DISE નું પુરૂ નામ જણાવો.

18 / 50

તમારી શાળાના ધોરણ-11 માં પ્રવેશ માટે વિદેશથી અભ્યાસ કરીને આવતો એક વિદ્યાર્થી આવે છે. તો તેના પ્રવેશ માન્યતા માટે ‘ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ’ માંથી કર્યું પ્રમાણપત્ર મેળવવું જરૂરી છે?

19 / 50

માધ્યમિક શાળાઓ માટે સહાયક ગ્રાન્ટ નિયમ સંગ્રહ-1964 કઇ તારીખના રોજ પ્રસિદ્વ કરવામાં આવ્યો?

20 / 50

ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળનું ભવન કયા નામે ઓળખાય છે?

21 / 50

નીચેનામાંથી કયું કાર્યક્ષેત્ર GCERT નું નથી?

22 / 50

રાજ્યની માધ્યમિક શાળાઓ માટે NCERT મારફત યોજાતા ગણિત-વિજ્ઞાન પ્રદર્શનનું રાજ્ય કક્ષાએ કઇ સંસ્થા મારફત અમલીકરણ થાય છે?

23 / 50

NCERT અંતર્ગત કાર્યરત રીજીયોનલ ઇન્સ્ટીટ્યુટ (R.I. NCERT) પૈકી ગુજરાત કોની સાથે સંકળાયેલું છે?

24 / 50

માધ્યમિક શાળાઓ માટે સહાયક ગ્રાન્ટ નિયમ સંગ્રહ-1964 ક્યારથી અમલમાં આવેલ છે?

25 / 50

ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળનો ગુજરાતના માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણમાં શો ફાળો છે?

26 / 50

અનુદાનિત માધ્યમિક શાળાને માસિક ગ્રાન્ટ ચુકવવામાં આવે છે. જેમાં વર્ગ દીઠ મહત્તમ માસિક ગ્રાન્ટ પ્રવર્તમાન કયા દરે ચુકવાય છે?

27 / 50

તમે જે શાળાના આચાર્ય છો તે શાળાના ધોરણ-9 નાં એક વિદ્યાર્થીની હાજરી 63 ટકા છે. તો હાજરીમાં થતી તૂટ માફ કરવાની સત્તા કોને પહોંચશે?

28 / 50

બિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા દ્વારા તેઓને મળતા મકાન ભાડા અને ઇતર ખર્ચના વિકલ્પે લેવામાં આવતી ફી મુજબ હાલમાં ધોરણ-11 માં વિદ્યાર્થી દીઠ કેટલી ફી લઇ શકાય?

29 / 50

અનુદાનિત માધ્યમિક શાળાને માસિક ગ્રાન્ટ ચુકવવામાં આવે છે. જેમાં 6 વર્ગોવાળી શાળાને વર્ગ દીઠ મહત્તમ માસિક ગ્રાન્ટ પ્રવર્તમાન કયા દરે ચુકવાય છે?

30 / 50

ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટી કયુ સામયિક બહાર પાડે છે?

31 / 50

સ્વનિર્ભર શાળાને પ્રોત્સાહક આર્થિક સહાય આપવા અંગેનાં નિયત થયેલ પસંદગીના ધોરણોવાળી શાળાઓને વિદ્યાર્થી દીઠ પ્રતિ વર્ષ કયા દરથી પ્રોત્સાહક આર્થિક સહાય મંજુર કરાય છે?

32 / 50

SCE નું પુરૂ નામ જણાવો.

33 / 50

CBSE બોર્ડનાં ચેરપર્સનનો કાર્યભાર હાલ કોની પાસે છે?

34 / 50

ગુજરાતમાં અગ્રસચિવશ્રી, શિક્ષણ તરીકે હાલમાં કોણ કાર્યરત છે?

35 / 50

જી.સી.ઇ.આર.ટી. કયુ સામયિક બહાર પાડે છે?

36 / 50

પાળી પધ્ધતિથી ચાલતી શાળાઓ માટે સહાયક અનુદાન નિયમ સંગ્રહ-1964 ના કયા નિયમ મુજબ શાળાનો સમય અઠવાડિયાના પાંચ દિવસ માટે 6 કલાકનાં નિયમમાં છુટછાટ મળે છે?

37 / 50

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા યોજાતી નીચેની પરીક્ષાઓ પૈકી કઈ પરીક્ષા તેના હેતુ અને ઉપલબ્ધિમાં અન્ય ત્રણથી જુદી પડે છે?

38 / 50

શહેરી વિસ્તારની શાળાઓને સ્વીકાર્ય ખર્ચના કેટલા ટકા નિભાવ ગ્રાન્ટ મળી શકે?

39 / 50

નીચે પૈકી કયો કાયદો/ નિયમ સંગ્રહ/ વિનિયમો માધ્યમિક શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલ નથી?

40 / 50

STTI નું પુરૂં નામ જણાવો.

41 / 50

સંચાલક મંડળના નામ અથવા સંચાલક મંડળમાં ફેરફાર કરવાની અરજી શાળાએ કોને કરવાની હોય છે?

42 / 50

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડમાં નીચે પૈકી કોણ હોદ્દાની રૂએ સભ્ય નથી?

43 / 50

કઇ યોજના હેઠળ રાજ્યના જે વિસ્તારોમાં 5 કિમીમાં માધ્યમિક શાળા અને 7 થી 10 કિમીમાં ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા ન હોય ત્યાં નવી શાળા શરૂ કરવામાં આવે?

44 / 50

ગુજરાતમાં  રાજ્ય કક્ષાના શિક્ષણમંત્રી તરીકે હાલમાં કોણ કાર્યરત છે?

45 / 50

નીચેનામાંથી કયું કાર્ય NUEPA નું નથી?

46 / 50

શહેરી વિસ્તારમાં સરાસરી હાજરીની ટકાવારી 80 ટકા કરતાં વધુ પરંતુ 90 ટકા કરતા ઓછી છે તો કેટલો ગ્રાન્ટ કાપ આપી શકાય?

47 / 50

સહાયક અનુદાન નિયમ સંગ્રહ-1964 નાં કયા પરિશિષ્ટમાં શાળાના વડાની ફરજો જોવા મળશે?

48 / 50

આચાર્ય તરીકે તમારી પાસે સગીર વિદ્યાર્થીના વાલી શાળા છોડ્યાના પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે અરજી કરે છે. તો તેમને કેટલા દિવસમાં આવું પ્રમાણપત્ર કાઢી આપવું જોઇએ?

49 / 50

નિભાવ ગ્રાન્ટના હેતુસર કઇ શાળાઓને શહેરી વિસ્તારની શાળા ગણાવામાં આવે છે?

50 / 50

હાલ માધ્યમિક શાળા કક્ષાએ લેવાતી નીચે પૈકી કઇ પરીક્ષા માટે રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગાંધીનગર સાથે તમારે સંપર્ક કરવાનો પ્રસંગ બને?

Your score is

0%

આ ક્વિઝ વિશે યોગ્ય રેટીંગ અને આપનો અભિપ્રાય જરૂર આપો. જેથી અમે આપના માટે વધુમાં વધુ સારી રીતે ક્વિઝ બનાવી શકીએ.

યોગ્ય રેટીંગ આપવા માટે નીચેના સ્ટાર  પર ક્લિક કરો.

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

તમારું પરિણામ અથવા રેન્ક જાણી શકશો. તેના માટે  ક્વિઝ આપ્યા પછી પેજને રીફ્રેશ અથવા રિલોડ કરો.

Pos.NameScoreDurationPoints
1Dhaval patel100 %2 minutes 41 seconds47 / 47
2Dilip100 %4 minutes 41 seconds47 / 47
3Jigs100 %6 minutes 48 seconds47 / 47
4Amit Patel100 %7 minutes 44 seconds47 / 47
5Vahora Shahidaben sirajmahamad98 %5 minutes 28 seconds46 / 47
6Reena98 %6 minutes 49 seconds46 / 47
7Jignesh98 %7 minutes 19 seconds46 / 47
8R.b.kamadia96 %6 minutes 47 seconds45 / 47
9Divyesh96 %7 minutes 20 seconds45 / 47
10Jignesh96 %8 minutes 18 seconds45 / 47
11Dipti96 %9 minutes 4 seconds45 / 47
12Dipti96 %9 minutes 34 seconds45 / 47
13Darshana96 %26 minutes 29 seconds45 / 47
14Dilip94 %3 minutes 10 seconds44 / 47
15Dipti94 %6 minutes 7 seconds44 / 47
16Falguni94 %7 minutes 4 seconds44 / 47
17Hs94 %8 minutes 4 seconds44 / 47
18A94 %8 minutes 46 seconds45 / 48
19Kb94 %9 minutes 22 seconds44 / 47
20Mrs.Dipali Adesara92 %4 minutes 29 seconds44 / 48
21Chetan91 %4 minutes 48 seconds43 / 47
22Majid91 %5 minutes 52 seconds43 / 47
23Dipti91 %6 minutes 15 seconds43 / 47
24Uji91 %6 minutes 37 seconds43 / 47
25કેતન91 %7 minutes 40 seconds43 / 47
26V.K.PARMAR91 %8 minutes 45 seconds43 / 47
27Mad91 %10 minutes 53 seconds43 / 47
28Khant Rajesh91 %13 minutes 17 seconds43 / 47
29Aarsi91 %15 minutes 11 seconds43 / 47
30Mds89 %6 minutes 29 seconds42 / 47
31Dinesh patel89 %7 minutes 13 seconds42 / 47
32Mahammadhanif89 %8 minutes 29 seconds42 / 47
33Q89 %8 minutes 53 seconds42 / 47
34Rupal89 %10 minutes 3 seconds42 / 47
35Rakesh Desai89 %10 minutes 10 seconds42 / 47
36Mitesh88 %6 minutes 23 seconds42 / 48
37Baria Manisha A88 %8 minutes 21 seconds42 / 48
38Minal88 %8 minutes 56 seconds42 / 48
39K87 %5 minutes 37 seconds41 / 47
40anil87 %6 minutes 23 seconds41 / 47
41Bharatkumar87 %8 minutes 6 seconds41 / 47
42S87 %8 minutes 28 seconds41 / 47
43Nr87 %9 minutes 3 seconds41 / 47
44Rmesh87 %9 minutes 22 seconds41 / 47
45Defv87 %9 minutes 29 seconds41 / 47
46C.m.87 %10 minutes 16 seconds41 / 47
47M87 %10 minutes 57 seconds41 / 47
48Majid87 %16 minutes 14 seconds41 / 47
49Hnb85 %5 minutes 52 seconds40 / 47
50K85 %6 minutes 22 seconds40 / 47
51Bhavanaben85 %6 minutes 42 seconds40 / 47
52Dinesh Patel85 %7 minutes 21 seconds40 / 47
53Dinesh85 %7 minutes 26 seconds40 / 47
54Gopal85 %8 minutes 56 seconds40 / 47
55Kvp85 %9 minutes 1 seconds40 / 47
56Shri KamleshKumar Kanaiyalal Maheta85 %9 minutes 18 seconds40 / 47
57Satish Makwana85 %9 minutes 21 seconds41 / 48
58Yogendra patel85 %9 minutes 38 seconds40 / 47
59Sa85 %11 minutes 37 seconds40 / 47
60Manisha D patel85 %11 minutes 43 seconds40 / 47
61Nup85 %12 minutes 12 seconds40 / 47
62Mitesh patel85 %12 minutes 38 seconds40 / 47
63Chintan salat85 %13 minutes 49 seconds40 / 47
64MEHULKUMAR D TAILOR85 %14 minutes 22 seconds40 / 47
65Prakash83 %7 minutes 39 seconds39 / 47
66Bbb83 %10 minutes 31 seconds39 / 47
67KKK83 %10 minutes 43 seconds39 / 47
68Vijay83 %11 minutes 10 seconds39 / 47
69Vahora Shahidaben sirajmahamad83 %11 minutes 59 seconds39 / 47
70JaydipKumar83 %12 minutes 22 seconds39 / 47
71Naum81 %6 minutes 13 seconds39 / 48
72Amrish patel81 %7 minutes 9 seconds38 / 47
73Kamlesh81 %8 minutes 1 seconds38 / 47
74Divyesh81 %8 minutes 41 seconds38 / 47
75Hs81 %9 minutes 54 seconds39 / 48
76H M Kaila81 %10 minutes 1 seconds38 / 47
77Raj81 %10 minutes 1 seconds38 / 47
78an81 %10 minutes 15 seconds38 / 47
79Chetan81 %11 minutes 2 seconds38 / 47
80ગોરધનભાઈ81 %11 minutes 42 seconds39 / 48
81Ajay81 %12 minutes 43 seconds38 / 47
82Jayesh81 %12 minutes 53 seconds38 / 47
83Darshana81 %14 minutes 2 seconds38 / 47
84d v patel81 %18 minutes 29 seconds38 / 47
85J81 %19 minutes38 / 47
86Ramesh Khant81 %21 minutes 3 seconds38 / 47
87S80 %47 minutes 51 seconds39 / 49
88D.R.PATEL79 %9 minutes 54 seconds37 / 47
89Mayur dave79 %10 minutes 5 seconds37 / 47
90Amit patel79 %10 minutes 15 seconds37 / 47
91Bharati79 %10 minutes 41 seconds37 / 47
92Chetan79 %10 minutes 48 seconds37 / 47
93Anjana79 %13 minutes 25 seconds37 / 47
94Vikram79 %13 minutes 39 seconds37 / 47
95Riya Patel77 %4 minutes 52 seconds37 / 48
96P77 %5 minutes 35 seconds36 / 47
97Shaileshkumar77 %8 minutes 34 seconds36 / 47
98Jyotsna77 %8 minutes 59 seconds37 / 48
99Navin77 %9 minutes 44 seconds37 / 48
100Mds77 %11 minutes 30 seconds36 / 47
101Mahesh77 %14 minutes 17 seconds37 / 48
102Ghanshyam patel77 %14 minutes 18 seconds36 / 47
103VIPUL77 %16 minutes 59 seconds37 / 48
104M a p77 %19 minutes 8 seconds36 / 47
105Jes77 %19 minutes 50 seconds36 / 47
106M74 %8 minutes 40 seconds35 / 47
107Rohit74 %9 minutes 28 seconds35 / 47
108Rajnish Sadatiya74 %10 minutes 31 seconds35 / 47
109Fulchand patel74 %11 minutes 9 seconds35 / 47
110Hrpatel74 %12 minutes 8 seconds35 / 47
111Modi Ullashben VinodChandra74 %14 minutes 54 seconds35 / 47
112P M P74 %17 minutes 18 seconds35 / 47
113Jignesh73 %10 minutes 54 seconds35 / 48
114Darshana73 %12 minutes 13 seconds35 / 48
115Mit shah73 %15 minutes 59 seconds35 / 48
116Narsih72 %6 minutes 9 seconds34 / 47
117kalp72 %6 minutes 19 seconds34 / 47
118Nkpatel72 %7 minutes 54 seconds34 / 47
119Sohankumar Rameshbhai Nayak72 %9 minutes 13 seconds34 / 47
120Ashok72 %10 minutes 53 seconds34 / 47
121Sanjay72 %13 minutes 39 seconds34 / 47
122Xyz72 %14 minutes 7 seconds34 / 47
123Jigs72 %14 minutes 42 seconds34 / 47
124MEHULKUMAR D TAILOR72 %15 minutes 32 seconds34 / 47
125Kk72 %20 minutes 49 seconds34 / 47
126Nita71 %5 minutes 6 seconds34 / 48
127Mrs.Dipali Adesara71 %7 minutes 18 seconds34 / 48
128Ggg71 %13 minutes 21 seconds34 / 48
129PATEL71 %13 minutes 45 seconds34 / 48
130Neeta chauhan70 %6 minutes 43 seconds33 / 47
131Bhavanaben70 %9 minutes 47 seconds33 / 47
132M70 %10 minutes 38 seconds33 / 47
133Shahin vahora70 %11 minutes 38 seconds33 / 47
134Chetan70 %12 minutes 3 seconds33 / 47
135Ashvinbhai70 %13 minutes 1 seconds33 / 47
136Sanjay Bhikhabhai Patel70 %15 minutes 19 seconds33 / 47
137C.m.patel70 %15 minutes 51 seconds33 / 47
138Arvindbhai70 %16 minutes 39 seconds33 / 47
139Kanjí70 %17 minutes 48 seconds33 / 47
140M70 %20 minutes 22 seconds33 / 47
141Chetan69 %14 minutes 1 seconds33 / 48
142Haresh69 %14 minutes 31 seconds33 / 48
143Nimisha69 %19 minutes 26 seconds33 / 48
144Tarika68 %7 minutes 49 seconds32 / 47
145Purvesh68 %10 minutes 32 seconds32 / 47
14668 %11 minutes 3 seconds32 / 47
147Vaishali J Patel68 %13 minutes 20 seconds32 / 47
148Uji68 %13 minutes 22 seconds32 / 47
149Arjun68 %15 minutes 50 seconds32 / 47
150Amit Patel68 %17 minutes 57 seconds32 / 47
151A68 %18 minutes 41 seconds32 / 47
152Manharsinh68 %19 minutes 12 seconds32 / 47
153K K PANCHAL67 %26 minutes 22 seconds32 / 48
154P66 %6 minutes 2 seconds31 / 47
155Radha66 %9 minutes 2 seconds31 / 47
156Hitesh Raval66 %9 minutes 38 seconds31 / 47
157K66 %9 minutes 53 seconds31 / 47
158V66 %11 minutes 19 seconds31 / 47
159P66 %15 minutes 3 seconds31 / 47
160Rakesh Desai66 %17 minutes 4 seconds31 / 47
161Balvant66 %17 minutes 52 seconds31 / 47
162aaa66 %22 minutes 25 seconds31 / 47
163Jp66 %41 minutes 11 seconds31 / 47
164Kanjibhai65 %16 minutes 26 seconds31 / 48
165Chavda manishaben65 %22 minutes 45 seconds31 / 48
166Padhiyar Vipulbhai64 %7 minutes 9 seconds30 / 47
167Ssg64 %10 minutes 18 seconds30 / 47
168Amit patel64 %11 minutes 10 seconds30 / 47
169Kaka Nikul64 %12 minutes 12 seconds30 / 47
170Rajesh64 %16 minutes 19 seconds30 / 47
171Parmar jyoti64 %17 minutes 52 seconds30 / 47
172R.d.patel64 %18 minutes 10 seconds30 / 47
173B64 %18 minutes 32 seconds30 / 47
174Sn64 %38 minutes 32 seconds30 / 47
175Kamlesh63 %8 minutes 10 seconds30 / 48
176Shahin63 %8 minutes 40 seconds30 / 48
177Rajshri Patel63 %18 minutes 32 seconds30 / 48
178Ronald62 %9 minutes 10 seconds29 / 47
179RDP62 %10 minutes 8 seconds29 / 47
180Johnson62 %11 minutes 46 seconds29 / 47
181Shah62 %11 minutes 55 seconds29 / 47
182Bhupatbhai62 %12 minutes 22 seconds29 / 47
183JaydipKumar62 %12 minutes 29 seconds29 / 47
184MaganbhI62 %14 minutes 11 seconds29 / 47
185Asfak62 %14 minutes 13 seconds29 / 47
186Dasharathsinh62 %14 minutes 32 seconds29 / 47
187Mukesh62 %14 minutes 43 seconds29 / 47
188Amar kumar62 %17 minutes 28 seconds29 / 47
189Bbp62 %18 minutes 29 seconds29 / 47
190Haris60 %6 minutes 45 seconds28 / 47
191નરેન્દ્ર60 %8 minutes 38 seconds29 / 48
192Saj60 %9 minutes 16 seconds28 / 47
193Mohit60 %9 minutes 58 seconds28 / 47
194Dilip60 %11 minutes 3 seconds28 / 47
195Raj60 %11 minutes 15 seconds29 / 48
196HNB60 %12 minutes 9 seconds28 / 47
197KALPESHKUMAR60 %13 minutes 28 seconds28 / 47
198ત્રિભોવન60 %14 minutes 30 seconds28 / 47
199Lalsingbhai60 %14 minutes 35 seconds28 / 47
200Yogendra patel60 %14 minutes 36 seconds28 / 47
201Manharsinh60 %14 minutes 52 seconds29 / 48
202Nilesh60 %16 minutes 15 seconds28 / 47
203Jignesh60 %17 minutes 5 seconds28 / 47
204rajesh60 %18 minutes 9 seconds28 / 47
205Bharatkumar60 %18 minutes 19 seconds28 / 47
206Vinodray60 %20 minutes 43 seconds28 / 47
207Ronald57 %8 minutes 48 seconds27 / 47
208Devendra solanki57 %9 minutes 45 seconds27 / 47
209Jignesh57 %11 minutes 18 seconds27 / 47
210દિનેશભાઈ પટેલ57 %11 minutes 59 seconds27 / 47
211Reena57 %12 minutes 20 seconds27 / 47
212Sama57 %28 minutes 24 seconds27 / 47
213anilkumar56 %14 minutes 58 seconds27 / 48
214ગોરધનભાઈ56 %15 minutes 50 seconds27 / 48
215RAJENDRAKUMAR LAXMIDAS PATEL56 %17 minutes 2 seconds27 / 48
216Rameshkumar Jesingbhai Khant56 %25 minutes 6 seconds27 / 48
217Zala Harpalsinh B56 %28 minutes 33 seconds27 / 48
218Klp55 %7 minutes 28 seconds26 / 47
219Ayushi55 %8 minutes 28 seconds26 / 47
220S55 %8 minutes 49 seconds27 / 49
221A55 %9 minutes 31 seconds26 / 47
222Neeta solanki55 %9 minutes 38 seconds26 / 47
223alpeshpatel55 %11 minutes 55 seconds26 / 47
224Raju55 %14 minutes 38 seconds26 / 47
225Atul55 %16 minutes 16 seconds26 / 47
226Samat jadav55 %20 minutes 3 seconds26 / 47
227Hfm55 %20 minutes 8 seconds26 / 47
228Vishnukumar Patel55 %24 minutes 24 seconds26 / 47
229Bharti patel54 %14 minutes 12 seconds26 / 48
230Bhav53 %8 minutes 35 seconds25 / 47
231MANOJ53 %11 minutes 27 seconds25 / 47
232Vkc53 %12 minutes 2 seconds25 / 47
233Rajesh Mandli53 %12 minutes 9 seconds25 / 47
234M b53 %15 minutes 43 seconds25 / 47
235Shailesh Solanki53 %19 minutes 58 seconds25 / 47
236K.B PATEL53 %32 minutes 12 seconds25 / 47
237BK51 %7 minutes 57 seconds24 / 47
238Rakesh51 %9 minutes 29 seconds24 / 47
239Kamlesh51 %12 minutes 46 seconds24 / 47
240HETAL M MODI51 %13 minutes 33 seconds24 / 47
241Majid51 %17 minutes 3 seconds24 / 47
242Gajendra Labana51 %17 minutes 54 seconds24 / 47
243Suresh51 %25 minutes 52 seconds24 / 47
244Nita50 %8 minutes24 / 48
245Patelpareshv50 %11 minutes 16 seconds24 / 48
246harjibhai50 %14 minutes 12 seconds24 / 48
247A50 %27 minutes 33 seconds24 / 48
248Jignesh Desai49 %8 minutes 56 seconds23 / 47
249P49 %11 minutes 21 seconds23 / 47
250MITULPATEL49 %13 minutes 13 seconds23 / 47
251Ranjitbhai Rathava49 %18 minutes 48 seconds23 / 47
252Vipul49 %21 minutes 7 seconds23 / 47
253Yasmina47 %8 minutes 58 seconds22 / 47
254Ankur Gurjar47 %14 minutes 7 seconds22 / 47
255Parmar Ranjitsinh Ramanbhai47 %16 minutes 41 seconds22 / 47
256M.m.shaikh47 %26 minutes 19 seconds22 / 47
257Amit patel46 %14 minutes 3 seconds22 / 48
258Ashokkumar Padhiyar45 %4 minutes 37 seconds21 / 47
259Kamlesh patel45 %9 minutes 20 seconds21 / 47
260Vipul45 %13 minutes 21 seconds21 / 47
261Ssp45 %16 minutes 13 seconds21 / 47
262P45 %17 minutes 39 seconds21 / 47
263Ruchir45 %18 minutes 16 seconds21 / 47
264Chirag patel45 %21 minutes 30 seconds21 / 47
265Patel D.B45 %1 hours 2 seconds21 / 47
266P44 %14 minutes 41 seconds21 / 48
267R A Patel43 %9 minutes 25 seconds20 / 47
268Alkesh43 %15 minutes 29 seconds20 / 47
269Kamlesh43 %17 minutes 37 seconds20 / 47
270Surekha43 %18 minutes 5 seconds20 / 47
271Patel jayantibhai Valabhai43 %18 minutes 40 seconds20 / 47
272નીરુબેન43 %24 minutes 15 seconds20 / 47
273umesh42 %13 minutes 33 seconds20 / 48
274Solanki Tejalben mahotbhai40 %4 minutes 26 seconds19 / 48
275Mrunali40 %4 minutes 43 seconds19 / 47
276Tj40 %6 minutes 26 seconds19 / 47
277I s m40 %11 minutes 17 seconds19 / 47
278Tina jain40 %11 minutes 33 seconds19 / 47
279Patel Ramesh L40 %11 minutes 50 seconds19 / 47
280lll40 %12 minutes 11 seconds19 / 48
281Vijay makwana40 %14 minutes 56 seconds19 / 47
282Rajesh Jethwa40 %15 minutes 26 seconds19 / 47
283ARB40 %18 minutes 34 seconds19 / 47
284Umesh38 %6 minutes 24 seconds18 / 47
285કાંતિભાઈ38 %9 minutes 57 seconds18 / 48
286Ashokkumar Padhiyar38 %11 minutes 3 seconds18 / 47
287K38 %11 minutes 54 seconds18 / 47
288Chetna38 %12 minutes 44 seconds18 / 47
289G.i maru38 %12 minutes 45 seconds18 / 48
290V.K.PARMAR38 %15 minutes 48 seconds18 / 47
291A38 %20 minutes 40 seconds18 / 47
292Jigar36 %8 minutes 6 seconds17 / 47
293Dj36 %13 minutes 48 seconds17 / 47
294જાદવ પંકજ35 %8 minutes 19 seconds17 / 48
295Kalyani35 %13 minutes 59 seconds17 / 48
296Riya patel35 %20 minutes 57 seconds17 / 48
297કટારા યશોધરા બેન ભારતભાઈ34 %2 minutes 48 seconds16 / 47
298Parul dampr34 %7 minutes 56 seconds16 / 47
299Pragna34 %10 minutes 46 seconds16 / 47
300HAM34 %16 minutes 48 seconds16 / 47
301R33 %7 minutes 22 seconds16 / 49
302Monu33 %11 minutes 27 seconds16 / 48
303Naum33 %17 minutes 4 seconds16 / 48
304Penal31 %2 minutes 54 seconds15 / 49
305HIT31 %3 minutes 13 seconds15 / 49
306Radhika31 %7 minutes 39 seconds15 / 49
307ભીલ નરેશભાઈ એન31 %11 minutes 33 seconds15 / 48
308Shalini30 %9 minutes 57 seconds14 / 47
309ભરત30 %12 minutes 55 seconds14 / 47
310Panalmigaval29 %2 minutes 35 seconds14 / 49
311Sss29 %8 minutes 41 seconds14 / 48
312Dasrath29 %23 minutes 50 seconds14 / 48
313A28 %1 minutes 5 seconds13 / 47
314Shanvi28 %1 minutes 21 seconds13 / 47
315Deep28 %2 minutes 23 seconds13 / 47
316Avni28 %10 minutes 49 seconds13 / 47
317મુકેશભાઇ પારેખ28 %11 minutes 6 seconds13 / 47
318Penalmigaval27 %1 minutes 52 seconds13 / 49
319Sumita27 %3 minutes 37 seconds13 / 48
320Gunvant27 %3 minutes 40 seconds13 / 48
321જ્યોતિકાબેનજયદીપસિંહ27 %7 minutes 31 seconds13 / 49
322Nita27 %10 minutes 25 seconds13 / 48
323Monika26 %1 minutes 44 seconds13 / 50
324K26 %8 minutes 26 seconds12 / 47
325Girish Kumar Pateliya26 %10 minutes 25 seconds12 / 47
326સિધ્ધરાજ25 %1 minutes 44 seconds12 / 48
327Penal24 %2 minutes 9 seconds12 / 49
328Nikunj23 %1 minutes 25 seconds11 / 48
329Mathur bhai23 %5 minutes 22 seconds11 / 47
330Mahipat23 %16 minutes 20 seconds11 / 48
331Srushti23 %27 minutes 57 seconds11 / 47
332Patel harsh Kiritbhai21 %4 minutes 33 seconds10 / 48
333Sangita mehariya21 %8 minutes 24 seconds10 / 47
334Chaudhari Shivani21 %1 hours 1 minutes 55 seconds10 / 47
335Penal18 %2 minutes 18 seconds9 / 49
336મીત બાબુ ભાઈ પરમાર17 %3 minutes 12 seconds8 / 48
337Bhavna9 %1 hours 1 minutes 5 seconds4 / 47
338Tejal0 %1 hours 26 minutes 36 seconds0 / 47
339K0 %16 hours 46 minutes 51 seconds0 / 47

 

Plz share this post

Leave a Reply