ક્વિઝ – 3 :- આચાર્ય અભિરૂચિ કસોટી :- કુલ ગુણ – 50

તા. 16/10/2022 ના રોજ લેવાનાર આચાર્ય અભિરૂચિ કસોટી અંતર્ગત પ્રશ્નપત્ર – 2 માંથી નીચેના ટોપિક આધારિત ૫૦ ગુણની એક ઓનલાઇન ક્વિઝનુ આયોજન કરવમાં આવ્યુ છે.

આ  ક્વિઝ આપ્યા પછી તમે તમારું પરિણામ અથવા રેન્ક જાણી શકશો. તેના માટે ક્વિઝ આપ્યા પછી પેજને રીફ્રેશ અથવા રિલોડ કરો.

ફરીથી ક્વિઝ આપશો તો 50% જેટલા પ્રશ્નો નવા આવશે.

♦ આ ક્વિઝમાં નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામા આવ્યો છે.

⇒ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ અધિનિયમ-૧૯૭૨.

⇒ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમો-૧૯૭૪.

આ ક્વિઝમાં પુછવામા આવેલ  પ્રશ્ન અને તેના ઉત્તર ખૂબ જ ચોક્સાઇથી આપવામા આવ્યા છે. તેમ છતાં કોઇ પ્રશ્ન અને તેના ઉત્તર વિશે ભૂલ દેખાય તો કોમેન્ટમાં જણાવશો જેથી સાચો ઉત્તર જાણી શકાય.

આ  ક્વિઝ આપ્યા પછી તમે તમારું પરિણામ અથવા રેન્ક જાણી શકશો. તેના માટે ક્વિઝ આપ્યા પછી પેજને રીફ્રેશ અથવા રિલોડ કરો.

ફરીથી ક્વિઝ આપશો તો 50% જેટલા પ્રશ્નો નવા આવશે.

311

ક્વિઝ - 3 :- આચાર્ય અભિરૂચિ કસોટી :-પ્રશ્નપત્ર - 2 :-

કુલ ગુણ - 50 

ગુજરાત મા. અને ઉ.મા. શિક્ષણ અધિનિયમ-1972

ગુજરાત મા. અને ઉ.મા. શિક્ષણ વિનિયમો-1974

પોતાનું  નામ લખો.

1 / 50

ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમો-1974 ની જોગવાઇ મુજબ શાળાએ વેકેશન સહિત 80 દિવસો કરતાં વધુ નહિં તેટલી રજા પાડશે તે ઉપરાંત તેને કયા દિવસોની રજા મળવાપાત્ર થશે?

2 / 50

ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમો-1974 નાં કયા વિનિયમમાં કામના ક્લાકો અને સ્ટાફની હાજરી બાબતની જોગવાઇ વર્ણવી છે?

3 / 50

રાજ્ય સરકાર નીચેના પૈકી કઇ માધ્યમિક/ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાને ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ અધિનિયમ-1972 ની તમામ જોગવાઇઓ અથવા તે પૈકી કોઇ પણ જોગવાઇમાંથી મુક્તિ આપી શકશે?

4 / 50

‘ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમો - 1974’ એ કયા અધિનિયમ હેઠળ રચાયેલ છે?

5 / 50

સ્ત્રી શિક્ષિકાને 180 દિવસની પુરા પગારી પ્રસુતિ રજા ક્યારે મળી શકે?

6 / 50

તમારી માધ્યમિક શાળામાંથી કોઇ એક શિક્ષક શ્રેષ્ઠ શિક્ષક તરીકેની ફાઇલ રજુ કરવા માગે છે. તો તેણે આ ફાઇલ કોની સમક્ષ રજુ કરવાની રહે છે?

7 / 50

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ અધિનિયમ-1972 અંતર્ગત બોર્ડની ખાસ સભા બોલાવવા માટે બોર્ડના કુલ સભ્યો પૈકી ઓછામા ઓછા કેટલા સભ્યોની લેખિત વિનતિ જરૂરી છે.?

8 / 50

તમારી માધ્યમિક શાળામાં નિમણુંક પામેલ નવા કર્મચારીની સેવાપોથી કયા નમૂનામાં નિભાવશો?

9 / 50

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની બેઠક વર્ષે ઓછામાં ઓછી કેટલીવાર મળવી જોઇએ?

10 / 50

વિદ્યાર્થીના શાળા છોડ્યાના પ્રમાણપત્રમાં કઇ બાબત જોવા નહિ મળે?

11 / 50

તમારી માધ્યમિક શાળામાં નવી નિમણુંક પામેલ શિક્ષકે શિક્ષણ સહાયકે તબીબી પ્રમાણપત્ર કેટલા સમયમાં રજુ કરવું પડશે?

12 / 50

રાજ્યમાં સને 2010 થી શરૂ કરેલ ‘ગુજરાત ઓપન સ્કૂલ‘ એ કયા સ્તરના શિક્ષણ માટેની સ્વાયત સંસ્થા છે?

13 / 50

તમારી રજીસ્ટર થયેલી ખાનગી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાને બંધ કરવા માગો છો તો તે અંગેની બોર્ડને લેખીત નોટીશ કેટલા સમય પહેલા આપવી પડશે?

14 / 50

‘ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમો-1974‘ અનુસાર 'શાળાવર્ષ' એટલે .....

15 / 50

રજીસ્ટર થયેલ માધ્યમિક શાળાના શૈક્ષણિક તેમજ બિનશૈક્ષણિક કર્મચારીઓની શિસ્ત વિષયક પગલાં આધારે વિનિયમોનાં પરિશિષ્ટ-1 માં દર્શાવેલ શિક્ષા કરવાની સત્તા કોની પાસે છે? આ સત્તા કયા વિનિયમથી મળેલ છે.?

16 / 50

કોઇ શાળા વિદ્યાર્થીના વાલી પાસે રોકડ કે વસ્તુ સ્વરૂપે શાળામાં પ્રવેશ આપવા માટે દાન સ્વીકારવા બદલ દોષિત જણાય છે તો ‘ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમો-1974' ની જોગવાઇ મુજબ શું થઇ શકે?

17 / 50

રજીસ્ટર થયેલી શાળાઓનો વહીવટ રાજ્ય સરકાર હસ્તક લેવા બાબતની ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ અધિનિયમની કલમ-33 (1 થી 6) નો કોઇ મજકુર કઇ સંસ્થાઓને લાગુ ન પડે?

18 / 50

બોર્ડે રજીસ્ટર કરેલી શાળાઓની યાદી વિભાગને દર વર્ષે પૂરી પાડવાની સત્તા અને ફરજ કોની છે?

19 / 50

બોર્ડનાં સભ્યોની ગેરલાયકાતો ‘ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ અધિનિયમ-1972’ ની કઇ કલમમાં વર્ણવામાં આવી છે?

20 / 50

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ અધિનિયમ-1972માં કુલ કેટલા પ્રકરણ છે?

21 / 50

‘બોર્ડને આદેશો આપવાની રાજ્ય સરકારની સત્તા રહેશે’ આ બાબત અધિનિયમની કઇ કલમમાં જોવા મળશે?

22 / 50

‘ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ અધિનિયમ-1972 હેઠળ નિમવામાં આવેલ અધ્યક્ષ, નાયબ અધ્યક્ષ, સચિવ, સંયુક્ત અને મદદનીશ સચિવ તેમજ અન્ય અધિકારી/કર્મચારીઓ રાજ્ય સરકારના કર્મચારી ગણાશે તેવી જોગવાઇ આ અધિનિયમની કઇ કલમમાં થયેલ છે?

23 / 50

ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમો-1974 ની જોગવાઇ અનુસાર સામાન્યતઃ કેટલી વસતી દીઠ એક માધ્યમિક શાળા હોવાનું ચાલુ ધોરણ સ્વીકારી શકાશે?

24 / 50

પ્રવર્તમાન જોગવાઇ મુજબ માધ્યમિક શાળામાં 1500 કરતાં વધુ વિદ્યાર્થીઓ હોય તો કેટલા પટાવાળાઓનું મહેકમ મળશે?

25 / 50

તમારી શાળામાં ભણતા વિદ્યાર્થીના વાલી તેના બાળકની જન્મ તારીખ સુધારવા માંગે છે. તો ‘ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમો-1974 ’ નાં કયા વિનિયમમાં ઠરાવેલ પુરાવા મેળવશો?

26 / 50

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ અધિનિયમ-1972 અંતર્ગત બોર્ડના કોઇ સભ્યની જગ્યા ખાલી પડે તો બોર્ડે કયા માધ્યમ દ્વારા જાહેરાત કરવી જોઇએ?

27 / 50

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ અધિનિયમ-1972 ની કલમ-38,39,40 હેઠળ રચાયેલ ટ્રીબ્યુનલની જોગવાઇ ક્યા વિધેયકના કારણે રદ થયેલ સમજવી જોઇએ?

28 / 50

ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમો-1974 ′ના વિનિયમ–8(ક) મુજબ રચાયેલ શૈક્ષણિક સમિતિમાં બોર્ડે પસંદ કરવાનાં પાંચ સભ્યો માટે અકાદમીનાં જાણીતા બિનસભ્યોની સૂચિ કોણ તૈયાર કરે છે?

29 / 50

ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમો-1974 નાં કયા વિનિયમમાં પૂર્ણકાલીન અધ્યાપકીય સ્ટાફને ખાનગી ટ્યુશન કરવા બાબતની જોગવાઇ વર્ણવી છે?

30 / 50

બોર્ડના સામાન્ય સિક્કાનું સ્વરૂપ કોણ નક્કી કરે છે?

31 / 50

વિનિયમોની જોગવાઇ મુજબ રજીસ્ટર થયેલી શાળા સામાન્ય રીતે કેટલા કલાક ચાલવી જોઇએ?

32 / 50

રજીસ્ટર થયેલી શાળામાં વિદ્યાર્થીઓના પ્રવેશ માટેની શરતો ‘ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમો-1974’ નાં કયા વિનિયમથી નક્કી થયેલ છે?

33 / 50

5,000 ની વસતી ધરાવતા ગામની નોંધાયેલી માધ્યમિક શાળા પોતાના ગામમાં જ શાળાને ભાડાના મકાનમાંથી પોતાની માલિકીના મકાનમાં સ્થળ ફેરફારની દરખાસ્ત કરે છે. આ દરખાસ્ત કોણ મંજુર કરશે?

34 / 50

પ્રવર્તમાન જોગવાઇ મુજબ માધ્યમિક શાળામાં 2300 કરતાં વધુ વિદ્યાર્થીઓ હોય તો કેટલા પટાવાળાઓનું મહેકમ મળશે?

35 / 50

8,000 થી ઓછી વસતી ધરાવતા ગામની નોંધાયેલી માધ્યમિક શાળા પોતાના ગામમાં જ શાળાને પોતાની માલિકીના મકાનમાંથી ભાડાના મકાનમાં સ્થળ ફેરફારની દરખાસ્ત કરે છે. આ દરખાસ્ત કોણ મંજુર કરશે?

36 / 50

‘બોર્ડના સભ્યોના હોદ્દાની મુદ્દત’ આ બાબત અધિનિયમની કઇ કલમમાં જોવા મળશે?

37 / 50

રજીસ્ટર થયેલી શાળામાં ઉપયોગ માટે ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળે તૈયાર કરેલ પાઠ્યપુસ્તકો મંજુર કરવાની સત્તા કોની પાસે છે?

38 / 50

તમારી શાળાનાં ચાલુ ધોરણના નવા વર્ગ અથવા વધારાના વર્ગો શરૂ કરવાની પરવાનગી માટે અરજી કરવાની છે. તો આવી અરજી સક્ષમ અધિકારીશ્રીને કયા સમય સુધી સાદર કરવાની રહેશે?

39 / 50

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ અધિનિયમ-1972ને કઇ તારીખના રોજ રાષ્ટ્રપતિએ અનુમતિ આપી?

40 / 50

અન્ય રાજ્યમાંથી એક વિદ્યાર્થી ‘શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર’ લઇ તમારી શાળામાં પ્રવેશ માટે આવે છે. ત્યારે તે પ્રમાણપત્ર પર સામી સહિ (કાઉન્ટર સાઇન) કોની હોવી જોઇએ?

41 / 50

હાલ માધ્યમિક તથા ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાના વર્ગ ખંડમાં શિક્ષકનું ટેબલ, બ્લેકબોર્ડ તથા જરૂરી સાધન સામગ્રી માટે જરૂરી જગ્યા ઉપરાંત વિદ્યાર્થી દીઠ કેટલા ચોરસ ફુટની જગ્યા હોવી જરૂરી છે?

42 / 50

હોદ્દાની રૂએ બોર્ડના સભ્ય ન હોય તેવા કોઇ સભ્ય પોતાનું રાજીનામું આપવા માગે છે તો તેઓ પોતાનું રાજીનામું કોને આપશે?

43 / 50

પ્રવર્તમાન જોગવાઇ મુજબ માધ્યમિક શાળામાં 2000 કરતાં વધુ વિદ્યાર્થીઓ હોય તો કેટલા કારકુની સ્ટાફનું મહેકમ મળશે?

44 / 50

રજીસ્ટર થયેલ દરેક માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાએ રાખવાના રેકર્ડ અને રજીસ્ટરોની વિગત કયા વિનિયમમાં વર્ણવી છે?

45 / 50

તમારી માધ્યમિક શાળાના એક કાયમી કર્મચારીને વિદેશ જવાનું હોવાથી તા.31-10-2022 થી અમલમાં આવે તે રીતે રાજીનામું આપતી નોટીશ તમોને તા.13-10-2022 નાં રોજ આપે છે.તો તેમને કેટલા દિવસનો નોટીશ પગાર ભરવો પડશે?

46 / 50

રજીસ્ટર થયેલ માધ્યમિક શાળાનું શૈક્ષણિક અને વહીવટી બાબતો સાથે સંબંધિત હોય તેટલે સુધી બોર્ડ સાથે પત્ર–વ્યવહાર કોણ કરી શકે?

47 / 50

અધ્યક્ષ, નાયબ અધ્યક્ષ અને નામ નિયુક્ત થયેલ સભ્યો બોર્ડમાં કેટલો સમય સભ્ય તરીકે હોદ્દા પર રહી શકે છે?

48 / 50

માધ્યમિક શિક્ષણ વિભાગમાંથી ધોરણ-8 સંપૂર્ણપણે કયા વર્ષથી બંધ કરવામાં આવેલ છે?

49 / 50

‘ ઉપનિયમો કરવાની બોર્ડની સત્તા ’ આ બાબત અધિનિયમની કઇ કલમમાં જોવા મળશે?

50 / 50

વિનિયમોને અનુરૂપ આખરી પરીક્ષાનું સંચાલન કરવાનું અને પરીક્ષા લેવા માટેની તારીખો નિયત કરવાનો હુકમ કોણ કરે છે?

Your score is

0%

આ ક્વિઝ વિશે યોગ્ય રેટીંગ અને આપનો અભિપ્રાય જરૂર આપો. જેથી અમે આપના માટે વધુમાં વધુ સારી રીતે ક્વિઝ બનાવી શકીએ.

યોગ્ય રેટીંગ આપવા માટે નીચેના સ્ટાર  પર ક્લિક કરો.

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

તમારું પરિણામ અથવા રેન્ક જાણી શકશો. તેના માટે  ક્વિઝ આપ્યા પછી પેજને રીફ્રેશ અથવા રિલોડ કરો.

Pos.NameScoreDurationPoints
1Amrisj patel100 %2 minutes 52 seconds47 / 47
2Mahesh. M100 %4 minutes 40 seconds47 / 47
3Nr100 %5 minutes 14 seconds47 / 47
4Naresh100 %5 minutes 17 seconds49 / 49
5Dilip100 %5 minutes 29 seconds47 / 47
6Mahida aa100 %5 minutes 43 seconds47 / 47
7KKK100 %5 minutes 55 seconds47 / 47
8Mayur dave100 %6 minutes47 / 47
9Divyesh100 %9 minutes 5 seconds47 / 47
10Modi Ullashben VinodChandra100 %10 minutes 27 seconds47 / 47
11Nr98 %5 minutes 4 seconds46 / 47
1298 %5 minutes 5 seconds46 / 47
1398 %5 minutes 16 seconds46 / 47
14Dharmendra patel98 %7 minutes 1 seconds46 / 47
15Rajnikant98 %7 minutes 6 seconds46 / 47
16H.T.Katara98 %16 minutes 57 seconds46 / 47
17Alpesh98 %31 minutes 53 seconds46 / 47
18Divyesh96 %4 minutes 8 seconds45 / 47
19T96 %5 minutes 52 seconds45 / 47
20Aarsi Mehra96 %6 minutes 19 seconds45 / 47
21Prakash96 %8 minutes 39 seconds45 / 47
22HITESHKUMAR96 %22 minutes 37 seconds47 / 49
23S94 %4 minutes 39 seconds46 / 49
24Dipti94 %6 minutes 12 seconds44 / 47
25R.b.kamadia94 %7 minutes 2 seconds44 / 47
26Hitesh94 %7 minutes 30 seconds44 / 47
27Rupal94 %8 minutes 36 seconds44 / 47
28Jayesh patel94 %9 minutes 11 seconds44 / 47
29R94 %9 minutes 56 seconds46 / 49
30Jignesh94 %10 minutes 1 seconds44 / 47
31Divyesh94 %10 minutes 3 seconds44 / 47
32કેતન94 %11 minutes 28 seconds44 / 47
33Mahesh94 %12 minutes 37 seconds46 / 49
34A94 %13 minutes 19 seconds46 / 49
35SUNILKUMAR JOSHI94 %14 minutes 32 seconds44 / 47
36Alpesh92 %31 minutes 29 seconds45 / 49
37Maheshkumar91 %6 minutes 44 seconds43 / 47
38Dinesh patel91 %7 minutes 38 seconds43 / 47
39Dipti91 %8 minutes 13 seconds43 / 47
40Mahida91 %9 minutes 36 seconds43 / 47
41Jifnesh91 %9 minutes 41 seconds43 / 47
42Kaushik Dasadiya91 %10 minutes43 / 47
43R.b.kamadia91 %10 minutes 35 seconds43 / 47
44Shri KamleshKumar Kanaiyalal Maheta91 %10 minutes 47 seconds43 / 47
45Kanji91 %11 minutes 53 seconds43 / 47
46Narsih91 %12 minutes 11 seconds43 / 47
47Rasiklal91 %14 minutes 11 seconds43 / 47
48Parmar Ranjitsinh Ramanbhai91 %15 minutes 55 seconds43 / 47
49Nup91 %17 minutes 3 seconds43 / 47
50Jigar90 %7 minutes 43 seconds44 / 49
51Maheshkumar90 %10 minutes 9 seconds44 / 49
52MD90 %13 minutes 23 seconds44 / 49
53Jani90 %13 minutes 44 seconds43 / 48
54Amisha89 %9 minutes 12 seconds42 / 47
55Manish89 %9 minutes 18 seconds42 / 47
56d v patel89 %9 minutes 42 seconds42 / 47
57Vijay89 %11 minutes 30 seconds42 / 47
58Nr89 %11 minutes 34 seconds42 / 47
59Kanji89 %17 minutes42 / 47
60હિરેનભાઈ prajapati89 %21 minutes 55 seconds42 / 47
61d v patel89 %26 minutes 55 seconds42 / 47
62Satish Makwana88 %11 minutes 31 seconds43 / 49
63Mamta88 %15 minutes 4 seconds42 / 48
6488 %16 minutes43 / 49
65Vikrambhai87 %9 minutes 44 seconds41 / 47
66Manisha D patel87 %16 minutes 11 seconds41 / 47
67Vahora Shahidaben sirajmahamad87 %19 minutes 33 seconds41 / 47
68Hitesh Kaila86 %11 minutes 57 seconds42 / 49
69Rajanikant Rameshchandra Patel86 %15 minutes 27 seconds42 / 49
70PARAS J MODI85 %6 minutes 41 seconds41 / 48
71Rajnikant85 %7 minutes 43 seconds40 / 47
7285 %7 minutes 51 seconds40 / 47
73Bharati85 %9 minutes 10 seconds40 / 47
74Mahesh85 %9 minutes 27 seconds40 / 47
75Mayur dave85 %9 minutes 49 seconds40 / 47
76P85 %10 minutes 3 seconds40 / 47
77Rohit85 %11 minutes 47 seconds40 / 47
78Mahesh85 %15 minutes 1 seconds41 / 48
79Amisha85 %15 minutes 56 seconds40 / 47
80Yogesh85 %18 minutes 46 seconds40 / 47
81Kiransinh Solanki85 %18 minutes 48 seconds41 / 48
82Alpesh85 %33 minutes 47 seconds41 / 48
83Narendrakumar84 %28 minutes 36 seconds41 / 49
84Bhavna83 %5 minutes 16 seconds39 / 47
85Minal83 %8 minutes 31 seconds39 / 47
86Ap83 %8 minutes 44 seconds39 / 47
87Meghanaben Desai83 %8 minutes 53 seconds39 / 47
88Dipti83 %10 minutes 3 seconds39 / 47
89Jignesh83 %10 minutes 14 seconds39 / 47
90Reshma83 %11 minutes 52 seconds39 / 47
91Raj83 %12 minutes 10 seconds39 / 47
92Dg83 %12 minutes 50 seconds39 / 47
93Sk83 %13 minutes 44 seconds39 / 47
94Jay83 %13 minutes 48 seconds39 / 47
95Ghanshyam patel83 %14 minutes 9 seconds39 / 47
96Vikram83 %15 minutes 25 seconds39 / 47
97M a p83 %19 minutes 11 seconds39 / 47
98HITESHKUMAR83 %43 minutes 41 seconds40 / 48
99Jigar Shah82 %13 minutes 49 seconds40 / 49
100Nilesh82 %16 minutes 1 seconds40 / 49
101Mit81 %7 minutes 33 seconds38 / 47
102Hfm81 %8 minutes 4 seconds38 / 47
103Aa81 %9 minutes 14 seconds38 / 47
104Vb81 %10 minutes 12 seconds38 / 47
105R K JADAV81 %11 minutes 50 seconds38 / 47
106Km81 %13 minutes 48 seconds38 / 47
107Tushar81 %14 minutes 7 seconds38 / 47
108Vinod81 %17 minutes 38 seconds38 / 47
109Saiyed80 %8 minutes 18 seconds39 / 49
110KS80 %10 minutes 25 seconds39 / 49
111Mahesh80 %11 minutes 4 seconds39 / 49
112Samir79 %8 minutes 26 seconds37 / 47
113Navin79 %8 minutes 40 seconds37 / 47
114Defg79 %10 minutes 16 seconds37 / 47
115Rekha Patel79 %10 minutes 57 seconds37 / 47
116Mitesh patel79 %12 minutes 43 seconds37 / 47
117Sanjay79 %12 minutes 45 seconds37 / 47
118Rr79 %13 minutes 26 seconds37 / 47
119JITENDRAKUMAR79 %13 minutes 48 seconds38 / 48
12079 %13 minutes 52 seconds37 / 47
121Rupeshbhai79 %14 minutes 20 seconds37 / 47
122M. P. Bamaniya79 %15 minutes 39 seconds37 / 47
123ipp79 %16 minutes 30 seconds37 / 47
124Modi Ullashben VinodChandra79 %19 minutes 47 seconds37 / 47
125Nilesh78 %10 minutes 12 seconds38 / 49
126Vishvajit78 %16 minutes 53 seconds38 / 49
127Nisha78 %18 minutes 50 seconds38 / 49
128Tarikq77 %7 minutes 9 seconds36 / 47
129Anisha77 %8 minutes 20 seconds36 / 47
130Apexa77 %8 minutes 49 seconds36 / 47
131Hs77 %9 minutes 20 seconds36 / 47
132Bhavanaben77 %9 minutes 35 seconds36 / 47
133Ajay77 %11 minutes 28 seconds36 / 47
134Hareshkumar77 %12 minutes 6 seconds36 / 47
135K77 %13 minutes 17 seconds37 / 48
136Rakesh Desai77 %13 minutes 49 seconds36 / 47
137kk77 %14 minutes 12 seconds36 / 47
138Rajesh77 %14 minutes 26 seconds36 / 47
139Sa77 %20 minutes 20 seconds36 / 47
140Vinod Kataria77 %24 minutes 58 seconds37 / 48
141Jani76 %12 minutes 27 seconds37 / 49
142S75 %6 minutes 3 seconds36 / 48
143Bhavna74 %6 minutes 47 seconds35 / 47
144Samiullah74 %11 minutes 39 seconds35 / 47
145anilkum74 %12 minutes 9 seconds35 / 47
146Shaileshkumar74 %14 minutes 10 seconds35 / 47
147Rsju74 %14 minutes 57 seconds35 / 47
148Majid74 %15 minutes35 / 47
149Thakkar Dhanraj74 %21 minutes 5 seconds35 / 47
150Maheshkumar73 %10 minutes 50 seconds35 / 48
151Majid72 %13 minutes 15 seconds34 / 47
152Dk72 %16 minutes 26 seconds34 / 47
153Shailesh Solanki72 %20 minutes 16 seconds34 / 47
154Kaushik72 %20 minutes 51 seconds34 / 47
155Narsih72 %20 minutes 56 seconds34 / 47
156Jani71 %15 minutes 3 seconds34 / 48
157Amrish patel70 %3 minutes 30 seconds33 / 47
158Saj70 %7 minutes 40 seconds33 / 47
159S70 %11 minutes 41 seconds33 / 47
160As70 %12 minutes 51 seconds33 / 47
161Rba70 %14 minutes33 / 47
162Yasmina70 %14 minutes 29 seconds33 / 47
163K N TANDEL70 %15 minutes33 / 47
164C.m.patel70 %18 minutes 22 seconds33 / 47
165A70 %33 minutes 46 seconds33 / 47
166Salim69 %11 minutes 13 seconds33 / 48
167Raj69 %12 minutes 36 seconds34 / 49
168J k Dodiya69 %21 minutes 58 seconds34 / 49
169Klp68 %7 minutes 31 seconds32 / 47
170kalp68 %8 minutes 36 seconds32 / 47
171Jp68 %9 minutes 44 seconds32 / 47
172Chirag68 %10 minutes32 / 47
173A68 %10 minutes 34 seconds32 / 47
174Chetan68 %12 minutes 53 seconds32 / 47
175Janak68 %13 minutes 9 seconds32 / 47
176Jvg68 %15 minutes 22 seconds32 / 47
177C b maheta68 %16 minutes 46 seconds32 / 47
178BBp68 %21 minutes 13 seconds32 / 47
179Asfak66 %12 minutes 28 seconds31 / 47
180KALPESHKUMAR66 %13 minutes 10 seconds31 / 47
181Samat jadav66 %13 minutes 52 seconds31 / 47
182Xyz66 %14 minutes 18 seconds31 / 47
183Kamlesh baria66 %15 minutes31 / 47
184Chirag66 %15 minutes 27 seconds31 / 47
185Dave66 %16 minutes 19 seconds31 / 47
186H66 %16 minutes 56 seconds31 / 47
187Lalsingbhai66 %18 minutes 23 seconds31 / 47
188Pravinaben66 %19 minutes 48 seconds31 / 47
189Sam at jadav66 %20 minutes 5 seconds31 / 47
190Dipak66 %31 minutes 49 seconds31 / 47
191DJPATEL66 %34 minutes 37 seconds31 / 47
192Atul65 %10 minutes 23 seconds32 / 49
193Kamleshkumar65 %10 minutes 53 seconds31 / 48
194Rvj65 %22 minutes 16 seconds31 / 48
195Kamlesh patel64 %9 minutes 23 seconds30 / 47
196Bhav64 %12 minutes 9 seconds30 / 47
197Prabhakar64 %13 minutes 49 seconds30 / 47
198Het64 %13 minutes 59 seconds30 / 47
199Deep64 %14 minutes 9 seconds30 / 47
200Parmar Jyoti64 %14 minutes 12 seconds30 / 47
201Govindbhai Bharvad64 %15 minutes 45 seconds30 / 47
202Krishna64 %19 minutes 20 seconds30 / 47
203Mit63 %8 minutes 54 seconds31 / 49
204K K PANCHAL63 %20 minutes 19 seconds31 / 49
205A63 %23 minutes 22 seconds30 / 48
206D62 %10 minutes 19 seconds29 / 47
207Arvind62 %10 minutes 24 seconds29 / 47
208Suresh62 %10 minutes 57 seconds29 / 47
209Rd62 %12 minutes 52 seconds29 / 47
210Dilip62 %14 minutes 39 seconds29 / 47
211M b62 %15 minutes 5 seconds29 / 47
212Maganbhai62 %15 minutes 27 seconds29 / 47
213umesh62 %15 minutes 30 seconds29 / 47
214Yogesh62 %15 minutes 50 seconds29 / 47
215Vikrambhai62 %16 minutes 9 seconds29 / 47
216Nilesh62 %16 minutes 51 seconds29 / 47
217Nkpatel60 %8 minutes 56 seconds28 / 47
218Neeta solanki60 %10 minutes 24 seconds28 / 47
219Arvind zala60 %11 minutes 49 seconds28 / 47
220Raksha Patel60 %12 minutes 25 seconds28 / 47
221Uji60 %13 minutes 17 seconds28 / 47
222Hfm60 %15 minutes 15 seconds28 / 47
223B60 %22 minutes 3 seconds28 / 47
224Jyotsna59 %8 minutes 44 seconds29 / 49
225Manharsinh59 %17 minutes 1 seconds29 / 49
226Jignesh Desai57 %10 minutes 33 seconds27 / 47
227anilkumar57 %11 minutes 8 seconds27 / 47
228IRFAN SHEKH57 %11 minutes 40 seconds27 / 47
229Prakash57 %13 minutes 37 seconds27 / 47
230Sanjay Bhikhabhai Patel57 %18 minutes 13 seconds27 / 47
231Pinakin57 %21 minutes 18 seconds28 / 49
232Pragna56 %16 minutes 59 seconds27 / 48
233Parulben55 %6 minutes 9 seconds27 / 49
234Tj55 %7 minutes 1 seconds26 / 47
235Rakesh55 %11 minutes 17 seconds26 / 47
236Dharmendra patel55 %13 minutes 34 seconds26 / 47
237R. L. Patel55 %15 minutes 51 seconds26 / 47
238Ankur Gurjar55 %15 minutes 56 seconds26 / 47
239Johnson55 %17 minutes 13 seconds26 / 47
240Vishvajit54 %18 minutes 19 seconds26 / 48
241Anjana53 %12 minutes 1 seconds25 / 47
242Bharatkumar53 %14 minutes 29 seconds25 / 47
243Jignesh53 %16 minutes 56 seconds25 / 47
244Ramesh l chariya53 %16 minutes 59 seconds25 / 47
245Mahavirsinh bahadursinh gohil53 %24 minutes 33 seconds25 / 47
246Aa53 %33 minutes 4 seconds25 / 47
247Mrs.Dipali Adesara51 %11 minutes 44 seconds25 / 49
248Patel Chamanbhai Padmabhai51 %12 minutes 22 seconds24 / 47
249Swapnila51 %14 minutes 20 seconds24 / 47
250Kaka51 %14 minutes 35 seconds24 / 47
251Kuldip51 %19 minutes 27 seconds24 / 47
252Ronald49 %8 minutes 17 seconds23 / 47
253Parmar Ranjitsinh Ramanbhai49 %13 minutes 16 seconds23 / 47
254Parulben49 %13 minutes 17 seconds24 / 49
255Rajesh49 %14 minutes 32 seconds23 / 47
256Fgg49 %17 minutes 39 seconds23 / 47
257Amul49 %25 minutes 8 seconds23 / 47
258Ssp49 %29 minutes 2 seconds23 / 47
259Paras J Modi48 %13 minutes 30 seconds23 / 48
260Shivbhadrasinh48 %16 minutes 30 seconds23 / 48
261Yogendra Patel47 %13 minutes 15 seconds22 / 47
262Shailesh Solanki47 %20 minutes 56 seconds22 / 47
263S46 %8 minutes 32 seconds22 / 48
264Bhavna45 %10 minutes 5 seconds21 / 47
265Imran45 %11 minutes 19 seconds21 / 47
26645 %11 minutes 59 seconds21 / 47
267Mahipat45 %13 minutes22 / 49
268સંજયસિંહ43 %11 minutes 29 seconds20 / 47
269Hitesh43 %14 minutes 3 seconds20 / 47
270Arvindbhai43 %22 minutes 7 seconds20 / 47
271Keyur40 %8 minutes 6 seconds19 / 47
272ALPESHKUMAR PATEL40 %17 minutes 29 seconds19 / 47
273Ankurpatel40 %18 minutes 55 seconds19 / 48
274d40 %26 minutes 52 seconds19 / 48
275G I Maru40 %27 minutes 13 seconds19 / 47
276D39 %18 minutes 45 seconds19 / 49
277Dhruvraj solanki38 %10 minutes 38 seconds18 / 47
278Bipinkumar38 %13 minutes 35 seconds18 / 47
279Mahipat38 %14 minutes 56 seconds18 / 48
280S38 %16 minutes 20 seconds18 / 47
281Patel Ramesh L38 %21 minutes 23 seconds18 / 47
282Amit patel37 %14 minutes 48 seconds18 / 49
283A36 %2 minutes 31 seconds17 / 47
284P36 %10 minutes 35 seconds17 / 47
285Nil34 %9 minutes 49 seconds16 / 47
286Ghanshyam34 %11 minutes 16 seconds16 / 47
287Anisha33 %15 minutes 59 seconds16 / 49
288Mahla Nareshbhai J.33 %25 minutes 16 seconds16 / 49
289K32 %6 minutes 17 seconds15 / 47
290Adil31 %14 minutes 11 seconds15 / 49
291D31 %51 minutes 52 seconds15 / 48
292Nk30 %8 minutes 43 seconds14 / 47
293NARESH Mesariya30 %12 minutes 8 seconds14 / 47
294lll29 %13 minutes 54 seconds14 / 49
295Mubina28 %3 minutes 7 seconds13 / 47
296Penal27 %2 minutes 6 seconds13 / 48
297A26 %1 minutes 1 seconds12 / 47
298Smita26 %4 minutes 40 seconds12 / 47
299Digant26 %8 minutes 47 seconds12 / 47
300Dharti26 %12 minutes 43 seconds12 / 47
301MOGHAJIBHAI25 %1 minutes 18 seconds12 / 48
302Penal23 %1 minutes 44 seconds11 / 48
303Vishal23 %3 minutes 17 seconds11 / 48
304Naresh23 %24 minutes 42 seconds11 / 47
305G i22 %54 minutes 27 seconds11 / 49
306Penal21 %2 minutes 49 seconds10 / 48
307Penal20 %5 minutes 38 seconds10 / 49
308Sumita19 %2 minutes 6 seconds9 / 48
309Rohit17 %1 minutes 58 seconds8 / 48
310Sandip15 %6 minutes 50 seconds7 / 47
311Anisha6 %1 hours 7 minutes 58 seconds3 / 49

 

Plz share this post

Leave a Reply