ધોરણ 10 તમામ એકમ કસોટીના પ્રશ્નપત્રો- ગુજરાતી,અંગ્રેજી,હિંદી માધ્યમ

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા દર માસના અંતે એકમ કસોટી લેવામાં આવે છે.અહી દરેક માસના અંતે લેવાયેલ એકમ કસોટી ના પ્રશ્નપત્રો અને તેનું સોલ્યુશન મૂકવામાં આવ્યું છે.

જુલાઇ -૨૦૨૨ માં લેવાયેલ ધો. 9 થી 12 ની પ્રથમ એકમ કસોટી માટેના વિષયો અને અભ્યાસક્રમ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

 

ધો. 9 થી 12 ની દ્વિતિય એકમ કસોટી-2021 માટેના વિષયો અને અભ્યાસક્રમ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

૨૯-૩૦/૧૨/૨૦૨૧ રોજ લેવાયેલ એકમ કસોટી ના પ્રશ્નપત્રો મેળવવા માટે નીચે ક્લીક કરો.જેમાં સામાજિક વિજ્ઞાન  અને  ગણિતનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. CLICK HERE

ધો. 9 થી 12 ની પ્રથમ એકમ કસોટી-2021 માટેના વિષયો અને અભ્યાસક્રમ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

સપ્ટેમ્બર 2021માં લેવાયેલ એકમ કસોટી-૧ ના પ્રશ્નપત્રો મેળવવા માટે નીચે ક્લીક કરો.જેમાં સામાજિક વિજ્ઞાન અને  વિજ્ઞાનનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

સામાજિક વિજ્ઞાન  વિજ્ઞાન


જુલાઈ 2020માં લેવાયેલ એકમ કસોટી-૧ ના પ્રશ્નપત્રો મેળવવા માટે નીચે ક્લીક કરો.જેમાં ગણિત અને સામાજિક વિજ્ઞાનનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

ઓગષ્ટ 2020માં લેવાયેલ એકમ કસોટી-૨ ના પ્રશ્નપત્રો મેળવવા માટે નીચે ક્લીક કરો.જેમાં વિજ્ઞાન અને ગુજરાતીનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

સપ્ટેમ્બર 2020માં લેવાયેલ એકમ કસોટી-૩ ના પ્રશ્નપત્રો મેળવવા માટે નીચે ક્લીક કરો.જેમાં ગણિત અને સામાજિક વિજ્ઞાનનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

ઑક્ટોબર 2020માં લેવાયેલ એકમ કસોટી-૪ ના પ્રશ્નપત્રો મેળવવા માટે નીચે ક્લીક કરો.જેમાં વિજ્ઞાન અને ગુજરાતીનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

ડિસેમ્બર 2020માં લેવાયેલ એકમ કસોટી-૫ ના પ્રશ્નપત્રો મેળવવા માટે નીચે ક્લીક કરો.જેમાં ગણિત અને સામાજિક વિજ્ઞાનનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

જાન્યુઆરી 2021માં લેવાયેલ એકમ કસોટી-૬ ના પ્રશ્નપત્રો મેળવવા માટે નીચે ક્લીક કરો.જેમાં ગણિત અને વિજ્ઞાનનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

ફેબ્રુઆરી 2021માં લેવાયેલ એકમ કસોટી-૭ ના પ્રશ્નપત્રો મેળવવા માટે નીચે ક્લીક કરો.જેમાં સામાજિક વિજ્ઞાન અને ગુજરાતીનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.


ધોરણ 10ના તમામ વિષયોના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ ( વર્ષ 2020/21 માટે જ ) ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.


ધોરણ – ૧૦ :- હોમ લર્નિગ – પૂરક સાહિત્ય ( એક્ઝામ્પલર ) એક જ ક્લિકમા ડાઉનલોડ કરો.

 

Plz share this post

Leave a Reply