STD 10 SCIENCE CH-8 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-8 MCQ QUIZ

ધો.10 વિજ્ઞાન  પ્ર – 8  સજીવો કેવી રીતે પ્રજનન કરે છે?ની ક્વિઝમાં (STD 10 SCIENCE CH-8 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

⇒ એકલ સજીવો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી પ્રજનન પદ્વતિઓ

(1) ભાજન

(2) કલિકાસર્જન

(3) બીજાણુનિર્માણ

(4) પુન:સર્જન

(5) અવખંડન

(6) વાનસ્પતિક પ્રજનન

⇒ લિંગી પ્રજનન 

(1) સપુષ્પી વનસ્પતિઓમાં લિંગી પ્રજનન

(2) માનવમાં લિંગી પ્રજનન

⇒ વસતિ નિયંત્રણ માટે ગર્ભઅવરોધન પદ્વતિઓ

169

STD 10 SCIENCE CH-8 MCQ QUIZ

ધો.10 વિજ્ઞાન

પ્રકરણ - 8

સજીવો કેવી રીતે પ્રજનન કરે છે?

પોતાનું  નામ લખો.

1 / 10

કલિકા સર્જન દર્શાવતી એકકોષી ફૂગ કઈ છે?

2 / 10

પુષ્પમાં નર જનનકોષો અને માદા જનનકોષો કયા ભાગમાં ઉત્પન્ન થાય છે?

3 / 10

પુષ્પમાં ફલિત અંડકોષ વિકાસ પામી શું ઉત્પન્ન કરે છે?

4 / 10

ભાજન, કલિકાસર્જન, બીજાણુનિર્માણ વગેરે કયા પ્રકારની પ્રજનન પદ્ધતિઓ છે?

5 / 10

બેકટેરિયા દ્વારા થતા જાતીય રોગોનુ જૂથ કયું છે?

6 / 10

પુરુષમાં શુક્રપિંડનું સ્થાન ક્યાં છે?

7 / 10

સ્ત્રીમાં માસિક સ્રાવ લગભગ કેટલા દિવસ માટે હોય છે?

8 / 10

સ્ત્રીમાં ગર્ભનું સ્થાપન અને વિકાસ શામાં થાય છે?

9 / 10

માતાના ગર્ભાશયની દીવાલમાંથી ગર્ભને પોષણ આપવા માટે કઈ રચના છે?

10 / 10

વનસ્પતિના કયા ભાગો વાનસ્પતિક પ્રજનન દ્વારા નવા છોડનું નિર્માણ કરે છે?

Your score is

0%

આ ક્વિઝ વિશે યોગ્ય રેટીંગ અને આપનો અભિપ્રાય જરૂર આપો. જેથી અમે આપના માટે વધુમાં વધુ સારી રીતે ક્વિઝ બનાવી શકીએ.

યોગ્ય રેટીંગ આપવા માટે નીચેના જમણી બાજુના સ્ટાર  પર ક્લિક કરો.

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

આ ઉપરાંત બીજા પ્રકરણોની ક્વિઝ રમવા માટે નીચે આપેલ લિન્ક પર ક્લિક કરો.

STD 10 SCIENCE CH-1 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-15 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-6 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-10 MCQ QUIZ

Plz share this post

Leave a Reply