STD 10 SCIENCE CH-7 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-7 MCQ QUIZ

ધો.10 વિજ્ઞાન  પ્ર – 7  નિયંત્રણ અને સંકલનની ક્વિઝમાં (STD 10 SCIENCE CH-7 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

⇒ પ્રાણીઓમાં ચેતાતંત્ર

⇒ વનસ્પતિઓમાં સંકલન

⇒ પ્રાણીઓમાં અંતસ્ત્રાવો

133

STD 10 SCIENCE CH-7 MCQ QUIZ

ધો.10 વિજ્ઞાન

પ્રકરણ - 7

નિયંંત્રણ અને સંકલન

પોતાનું  નામ લખો.

1 / 10

મગજનો મુખ્ય વિચારવાવાળો ભાગ _______છે.

2 / 10

CNS નું પૂરું નામ જણાવો.

3 / 10

નીચેના પૈકી કયું હલનચલન વૃદ્ધિ સાથે સંબંધિત છે?

4 / 10

અધીવૃકકીય ગ્રંથિમાંથી કયો અંતઃસ્રાવ સ્રવે છે?

5 / 10

લજામણીનો છોડ કયા પ્રકારનું હલનચલન દર્શાવે છે?

6 / 10

પ્રાણીઓ કયા તંત્ર દ્વારા નિયંત્રણ અને સંકલન કરે છે?

7 / 10

મગજનો કયો ભાગ શરીરનું સંતુલન જાળવે છે?

8 / 10

થાયરોક્સિન અંતઃસ્રાવની ઉણપથી કયો રોગ થાય છે?

9 / 10

હાઇપોથેલેમસ કોનો ભાગ છે?

10 / 10

નીચેના પૈકી કયો ચેતાકોષનો ભાગ નથી?

Your score is

0%

આ ક્વિઝ વિશે યોગ્ય રેટીંગ અને આપનો અભિપ્રાય જરૂર આપો. જેથી અમે આપના માટે વધુમાં વધુ સારી રીતે ક્વિઝ બનાવી શકીએ.

યોગ્ય રેટીંગ આપવા માટે નીચેના જમણી બાજુના સ્ટાર  પર ક્લિક કરો.

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

આ ઉપરાંત બીજા પ્રકરણોની ક્વિઝ રમવા માટે નીચે આપેલ લિન્ક પર ક્લિક કરો.

 

STD 10 SCIENCE CH-1 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-2 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-3 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-4 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-5 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-6 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-7 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-8 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-9 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-10 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-11 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-12 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-13 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-14 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-15 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-16 MCQ QUIZ

Plz share this post

Leave a Reply