STD 10 SCIENCE CH-12 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-12 MCQ QUIZ

ધો.10 વિજ્ઞાન  પ્ર – 12  વિદ્યુતની ક્વિઝમાં (STD 10 SCIENCE CH-12 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

⇒ વિદ્યુતપ્રવાહ અને પરિપથ

⇒ વિદ્યુતસ્થિતિમાન અને વિદ્યુતસ્થિતિમાનનો તફાવત

⇒ પરિપથ આકૃતિ

⇒ ઓહમનો નિયમ

⇒ અવરોધકોના તંત્રનો અવરોધ

⇒ વિદ્યુતપ્રવાહની તાપીય અસર

⇒ વિદ્યુતપાવર

100

STD 10 SCIENCE CH-12 MCQ QUIZ

ધો.10 વિજ્ઞાન

પ્રકરણ - 12

વિદ્યુત

પોતાનું  નામ લખો.

1 / 10

પાવર નો SI એકમ ________ છે.

2 / 10

વાહક તારનો અવરોધ નીચે પૈકી શેની ઉપર આધાર રાખે છે?

3 / 10

બે અવરોધોને શ્રેણીમાં જોડતાં તેમનો સમતુલ્ય અવરોધ 10 Ω થાય છે, જયારે સમાંતરમાં જોડવામાં આવે, ત્યારે સમતુલ્ય અવરોધ 2.1Ω થાય છે. તો બંને અવરોધોનું મૂલ્ય _________ છે.

4 / 10

વિદ્યુત પ્રવાહના માપન માટે વપરાતું સાધન ________ છે.

5 / 10

નીચે પૈકી કઈ ધાતુ વિદ્યુતની શ્રેષ્ઠ સુવાહક છે.?

6 / 10

વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતનો SI એકમ ___________ છે.

7 / 10

વિદ્યુત પરીપથમાં પરિપથનો અવરોધ બદલવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા સાધનને __________ કહે છે.

8 / 10

1 kWh = ________જૂલ.

9 / 10

ઓહ્મના નિયમ મુજબનું સુત્ર કયું છે?

10 / 10

વિદ્યુતભારનો SI એકમ ________ છે.

Your score is

0%

આ ક્વિઝ વિશે યોગ્ય રેટીંગ અને આપનો અભિપ્રાય જરૂર આપો. જેથી અમે આપના માટે વધુમાં વધુ સારી રીતે ક્વિઝ બનાવી શકીએ.

યોગ્ય રેટીંગ આપવા માટે નીચેના જમણી બાજુના સ્ટાર  પર ક્લિક કરો.

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

STD 10 SCIENCE CH-12 MCQ QUIZ

આ ઉપરાંત બીજા પ્રકરણોની ક્વિઝ રમવા માટે નીચે આપેલ લિન્ક પર ક્લિક કરો.

 

STD 10 SCIENCE CH-1 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-2 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-3 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-4 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-5 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-6 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-7 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-8 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-9 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-10 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-11 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-12 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-13 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-14 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-15 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-16 MCQ QUIZ

Plz share this post

Leave a Reply