STD 10 SCIENCE CH-16 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-16 MCQ QUIZ

ધો.10 વિજ્ઞાન  પ્ર – 16 નૈસર્ગિક સ્ત્રોતોનુ ટકાઉ પ્રબંધનની ક્વિઝમાં (STD 10 SCIENCE CH-16 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

⇒ પર્યાવરણને બચાવવા માટેના ‘5R’

⇒ સ્ત્રોતોનુ વ્યવસ્થાપન શા માટે જરૂરી છે?

⇒ જંગલો અને વન્યજીવન

⇒ બધા જ માટે પાણી

⇒ કોલસો અને પેટ્ર્રોલિયમ

204

STD 10 SCIENCE CH-16 MCQ QUIZ

ધો.10 વિજ્ઞાન

પ્રકરણ - 16

નૈસર્ગિક સ્ત્રોતોનુ ટકાઉ પ્રબંધન (વ્યવસ્થાપન)

પોતાનું  નામ લખો.

1 / 10

આપણા દેશના મોટા- મોટા જંગલ વિસ્તારોને સાફ કરી દેવાયા છે અને કોઈ એકજ જાતિની વનસ્પતિ ઉગાડવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયા પ્રોત્સાહિત કરે છે .......

2 / 10

નીચેનામાંથી ખોટું વિધાન પસંદ કરો.

3 / 10

એક સફળ વનસંરક્ષણનીતિમાં શાનો સમાવેશ હોવો જોઈએ?

4 / 10

નીચે આપેલ સૂચિમાં એવી વસ્તુ પસંદ કરો, જે કુદરતી ( નૈસર્ગિક ) સ્ત્રોત નથી ?

5 / 10

જેમાં અશ્મિબળતણ ન હોય તેવું જૂથ પસંદ કરો.

6 / 10

ભૂગર્ભજળની અછત કોના કારણે થતી નથી?

7 / 10

GAP નું પુરૂ નામ જણાવો.

8 / 10

નીચે આપેલ પૈકી ક્યો કુદરતી સ્ત્રોત નથી.?

9 / 10

ક્યાં કારણોને લઈને મોટા બંધોના બાંધકામનો વિરોધ થાય છે?

10 / 10

વિશ્વમાં સૌથી વધુ ઘટી રહ્યો હોય તે નૈસર્ગિક સ્ત્રોત ક્યો છે?

Your score is

0%

આ ક્વિઝ વિશે યોગ્ય રેટીંગ અને આપનો અભિપ્રાય જરૂર આપો. જેથી અમે આપના માટે વધુમાં વધુ સારી રીતે ક્વિઝ બનાવી શકીએ.

યોગ્ય રેટીંગ આપવા માટે નીચેના જમણી બાજુના સ્ટાર  પર ક્લિક કરો.

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

આ ઉપરાંત બીજા પ્રકરણોની ક્વિઝ રમવા માટે નીચે આપેલ લિન્ક પર ક્લિક કરો.

 

STD 10 SCIENCE CH-1 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-2 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-3 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-4 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-5 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-6 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-7 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-8 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-9 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-10 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-11 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-12 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-13 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-14 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-15 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-16 MCQ QUIZ

Plz share this post

One Reply to “STD 10 SCIENCE CH-16 MCQ QUIZ”

Leave a Reply