ધોરણ 11 વિજ્ઞાન પ્રવાહના તમામ એકમ કસોટીના પ્રશ્નપત્રો- ગુજરાતી,અંગ્રેજી,હિંદી માધ્યમ

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા દર માસના અંતે એકમ કસોટી લેવામાં આવે છે.અહી દરેક માસના અંતે લેવાયેલ એકમ કસોટી ના પ્રશ્નપત્રો અને તેનું સોલ્યુશન મૂકવામાં આવ્યું છે.

જુલાઇ -૨૦૨૨ માં લેવાયેલ ધો. 9 થી 12 ની પ્રથમ એકમ કસોટી માટેના વિષયો અને અભ્યાસક્રમ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

 


ધો. 9 થી 12 ની પ્રથમ એકમ કસોટી માટેના વિષયો અને અભ્યાસક્રમ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

સપ્ટેમ્બર 2021માં લેવાયેલ એકમ કસોટી-૧ ના પ્રશ્નપત્રો મેળવવા માટે નીચે ક્લીક કરો.જેમાં રસાયણવિજ્ઞાન અને ભૌતિક વિજ્ઞાનનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

રસાયણવિજ્ઞાન 

ભૌતિક વિજ્ઞાન


વર્ષ – ૨૦૨૧ માં લેવાયેલ એકમ કસોટીના પ્રશ્નપત્રો મેળવવા માટે નીચે ક્લીક કરો.

રસાયણવિજ્ઞાનના તમામ એકમ કસોટીઓના પ્રશ્નપત્રો ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

એકમ કસોટી પ્રશ્નપત્ર – 1

એકમ કસોટી પ્રશ્નપત્ર – 2

એકમ કસોટી પ્રશ્નપત્ર – ૩

ભૌતિકવિજ્ઞાનના તમામ એકમ કસોટીઓના પ્રશ્નપત્રો ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

એકમ કસોટી પ્રશ્નપત્ર – 1

એકમ કસોટી પ્રશ્નપત્ર – 2

જીવવિજ્ઞાનના તમામ એકમ કસોટીઓના પ્રશ્નપત્રો ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

એકમ કસોટી પ્રશ્નપત્ર – ૧

એકમ કસોટી પ્રશ્નપત્ર – ૨

ગણિતના તમામ એકમ કસોટીઓના પ્રશ્નપત્રો ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

એકમ કસોટી પ્રશ્નપત્ર – ૧

અંગ્રેજી તમામ એકમ કસોટીઓના પ્રશ્નપત્રો ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

એકમ કસોટી પ્રશ્નપત્ર – ૧

Plz share this post

Leave a Reply