STD 9 MATHS CH-3 MCQ QUIZ

STD 9 MATHS CH-3 MCQ QUIZ

ધો.9 ગણિત  પ્ર – 3 યામ ભૂમિતિની ક્વિઝમાં (STD 9 MATHS CH-3 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

આ ક્વિઝ પ્રથમ, દ્વિતિય અને વાર્ષિક પરીક્ષા ઉપરાંંત પ્રખરતા શોધ કસોટી (TST) તથા NTSE ની પરીક્ષા માટે પણ ઉપયોગી બનશે.

⇒ કાર્તેઝિય પદ્વતિ

⇒ જે બિંદુના યામ આપેલા હોય તે બિંદુનુ નિરૂપણ

28

STD 9 MATHS CH-3 MCQ QUIZ

ધો.9 ગણિત

પ્રકરણ - 3

યામ ભૂમિતિ

પોતાનું  નામ લખો.

1 / 15

જો (x+2, 4) અને (5, y-2) સમાન બિંદુઓ દર્શાવતા હોય, તો બિંદુ (x, y) એ ___________ ચરણમાં છે.

2 / 15

O (0, 0), A (1, 0), B (1, 1) અને C (0, 1) ને ક્રમમાં જોડવાથી મળતી આકૃતિ ___________ છે.

3 / 15

જો બિંદુ M ચતુર્થ ચરણમાં આવેલ હોય, તો તેના યામ _____________ હોઈ શકે.

4 / 15

જો a =3, b = -2, c = -1 અને d = 7 હોય, તો બિંદુ (ab, cd) એ _________ ચરણમાં છે.

5 / 15

x- અક્ષ બિંદુ ___________ માંથી પસાર ન થાય.

6 / 15

જો બિંદુ (a, 3) y-અક્ષ પર આવેલ હોય, તો a ની કિંમત ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌______‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ છે.

7 / 15

બિંદુ (3, 0) નું ઊગમબિંદુથી અંતર ___________ છે.

8 / 15

P(5, 3) અને Q (5, -8) ને જોડતી રેખા ____________ છે.

9 / 15

y- અક્ષ બિંદુ ___________ માંથી પસાર ન થાય.

10 / 15

ચતુર્થ ચરણ એ _____________ નો અંદરનો ભાગ છે.

11 / 15

જો a = 5, b = 3, c = -4, અને d = 2 હોય, તો બિંદુ (a + b, c + d) , એ _____ ચરણમાં છે.

12 / 15

જો (x, y) અને (y, x) એક જ બિંદુ દર્શાવતા હોય, તો ___________ શક્ય છે.

13 / 15

બિંદુ (8, -3) એ _______ ચરણમાં છે.

14 / 15

બિંદુ (5, 0) એ _________ છે.

15 / 15

_____________ ચરણ એ ઋણ x-અક્ષ અને ઋણ y-અક્ષથી સીમિત છે.

Your score is

0%

આ ક્વિઝ વિશે યોગ્ય રેટીંગ અને આપનો અભિપ્રાય જરૂર આપો. જેથી અમે આપના માટે વધુમાં વધુ સારી રીતે ક્વિઝ બનાવી શકીએ.

યોગ્ય રેટીંગ આપવા માટે નીચેના જમણી બાજુના સ્ટાર  પર ક્લિક કરો.

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

STD 9 MATHS CH-3 MCQ QUIZ

વધુ સારા ગુણ મેળવવા માટે આ ક્વિઝ એક કરતા વધુ વખત આપી શકો છો.

ક્વિઝ ફરીથી આપવા માટે પેજને રીલોડ અથવા રીફ્રેશ કરો.

ફરીથી ક્વિઝ આપશો તો 50% જેટલા પ્રશ્નો નવા આવશે.

પ્રખરતા શોધ કસોટી પરિક્ષાનો અભ્યાસક્રમ, પરિક્ષા પદ્વતિ અને માળખુ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

નમુનારૂપ ઓએમઆર આન્સર સીટ ભરવા માટે ની સમજ આપતો વિડીયો.

પ્રખરતા શોધ કસોટી પરિક્ષાનુ નમુનાનુ પ્રશ્નપત્ર – ૧ ઉતરો સહિત મેળવવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

પ્રખરતા શોધ કસોટી પરિક્ષાનુ નમુનાનુ પ્રશ્નપત્ર – ૨ ઉતરો સહિત મેળવવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

તા. ૧૦/૦૨/૨૦૧૯ ના રોજ લેવાયેલ ધો.૯ની પ્રખરતા શોધ કસોટી નુ પ્રશ્નપત્ર – ૧ ઉત્તરો સહિત ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

તા. ૧૦/૦૨/૨૦૧૯ ના રોજ લેવાયેલ ધો.૯ની પ્રખરતા શોધ કસોટી નુ પ્રશ્નપત્ર – ૨ ઉત્તરો સહિત ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

તા. ૦૫/૦૨/૨૦૨૦ ના રોજ લેવાયેલ ધો.૯ની પ્રખરતા શોધ કસોટી નુ પ્રશ્નપત્ર – ૧ ( ગુજરાતીના પ્ર.-૧ થી ૩૦ ) ઉત્તરો સહિત ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

તા. ૦૫/૦૨/૨૦૨૦ ના રોજ લેવાયેલ ધો.૯ની પ્રખરતા શોધ કસોટી નુ પ્રશ્નપત્ર – ૧ ( અંગ્રેજીના પ્ર.- ૩૧ થી ૬૦ ) ઉત્તરો સહિત ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

તા. ૦૫/૦૨/૨૦૨૦ ના રોજ લેવાયેલ ધો.૯ની પ્રખરતા શોધ કસોટી નુ પ્રશ્નપત્ર – ૧ ( સામાજિક વિજ્ઞાન પ્ર.- ૬૧ થી ૯૦ અને સામાન્ય જ્ઞાનના પ્ર. – ૯૧ થી ૧૦૦ ) ઉત્તરો સહિત ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

તા. ૦૫/૦૨/૨૦૨૦ ના રોજ લેવાયેલ ધો.૯ની પ્રખરતા શોધ કસોટી નુ પ્રશ્નપત્ર – ૨ ( ગણિત ના પ્ર.૧ થી ૪૦ ) ઉત્તરો સહિત ડાઉનલોડ

Plz share this post

Leave a Reply