વર્લ્ડ એઇડ્સ દિવસ – World Aids Day

તા.૧ ડીસેમ્બરના રોજ સમગ્ર વિશ્વમા વર્લ્ડ એઇડ્સ દિવસ તરીકે ઉજવવામા આવે છે.એચઆઇવી નો ફેલાવો અટકાવવા માટે સમાજમા જનજાગૃતિ ફેલાવવા માટેના ઉદ્દેશથી આ વિડિયો બનાવવામા આવ્યો છે. આ વિડિયો શાળામા ભણતા દરેક વિદ્યાર્થીઓ જોઇ શકે અને સમજી શકે તે રીતે બનાવેલ છે.

Plz share this post

Leave a Reply