ધોરણ – ૯ અને ધોરણ – ૧૧ ના પરિણામ પત્રક અને શાળા છોડ્યાના પ્રમાણપત્ર

 શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે ધોરણ – ૯ અને ધોરણ – ૧૧ ના પરિણામ પત્રક અને શાળા છોડ્યાના પ્રમાણપત્ર આપવા માટે ધ્યાનમા લેવાની  અગત્યની બાબતો ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો.

તા.૨૩/૦૪/૨૦૨૦ નો પરિપત્ર ડાઉનલોડ અહી ક્લિક કરો.

તા.૨૬/૦૪/૨૦૨૦ નો પરિપત્ર ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો.

Plz share this post

Leave a Reply