ધોરણ 9 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે વિદ્યાપ્રવેશ – સ્વઅધ્યયનપોથી.

ધોરણ 9 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે વિદ્યાપ્રવેશ – સ્વઅધ્યયનપોથી (std 9 swa adhyayanpothi)ના ઉપયોગ બાબત. NCERT દિલ્હી દ્વારા આપવામાં આવેલા નિર્દેશ Read more

ધોરણ 9 તમામ વિષયોના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ વર્ષ 2021-22 માટે

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા ધોરણ 9 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે વર્ષ 2021-22 માટે તમામ વિષયોના દ્વિતિય Read more

Prakharta Sodh Kasoti 2023 પ્રખરતા શોધ કસોટી

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ધોરણ -9 ના વિદ્યાર્થીઓની પ્રતિભા બહાર લાવવા માટે પ્રખરતા શોધ કસોટી (Prakharta Read more

ધોરણ -9 માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે પ્રખરતા શોધ કસોટી ( TST )

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ધોરણ -9 ના વિદ્યાર્થીઓની પ્રતિભા બહાર લાવવા માટે આયોજિત થતી પ્રખરતા શોધ Read more

ધોરણ 9 તમામ એકમ કસોટીના પ્રશ્નપત્રો- ગુજરાતી,અંગ્રેજી,હિંદી માધ્યમ

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા દર માસના અંતે એકમ કસોટી લેવામાં આવે છે.અહી દરેક માસના અંતે Read more

ધો.9 જ્ઞાનસેતુ(બ્રીજ કોર્ષ કલાસ રેડીનેશ) વિષય:- ગણિત,ગુજરાતી,અંગ્રેજી

વિદ્યાર્થી મિત્રો , અહીં ધો.9 જ્ઞાનસેતુ(બ્રીજ કોર્ષ કલાસ રેડીનેશ) વિષય:- ગણિત , ગુજરાતી , અંગ્રેજી ની પીડીએફ ફાઈલ મૂકવામાં આવી Read more

STD 9 QUESTIONS PAPER GUJARATI MEDIUM

ઓક્ટોબર-૨૦૨૧ મા લેવાયેલી ધો.9 ની પ્રથમ પરિક્ષાના તમામ વિષયોના પ્રશ્નપત્રો ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.આ પીડીએફ ફાઇલમા ગુજરાતી,અંગ્રેજી,હિંદી,ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિક વિજ્ઞાન Read more

ધો.9 ના તમામ વિષયોનુ સ્ટડી મટીરીયલ, પાઠ્યપુસ્તકો , પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ,એકમ કસોટી પ્રશ્નપત્ર,ક્વિઝ એક જ ક્લિક માંં

ધોરણ 9 ના તમામ વિષયના પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ કરો.( STD 9 TEXTBOOK GSEB ) ધોરણ 9 તમામ એકમ કસોટીના પ્રશ્નપત્રો અને Read more