ધોરણ 9 તમામ વિષયોના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ વર્ષ 2021-22 માટે

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા ધોરણ 9 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે વર્ષ 2021-22 માટે તમામ વિષયોના દ્વિતિય અને વાર્ષિક પરીક્ષા માટેના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ બહાર પાડવામાં આવ્યા છે. જેમાં અંગ્રેજી પ્રથમ ભાષા, અંગ્રેજી દ્વિતીય ભાષા, હિન્દી પ્રથમ ભાષા, હિન્દી દ્વિતીય ભાષા, વિજ્ઞાન, સામાજિક વિજ્ઞાન, સંસ્કૃત, ગણિત નો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

આ તમામ વિષયોના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ અને પ્રશ્નપત્ર નુ માળખું ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે આપેલી જે તે વિષયની લિંક પર ક્લિક કરો.


ધોરણ 9 ના તમામ વિષયના પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ કરો.( STD 9 TEXTBOOK GSEB )


ધોરણ 9 તમામ એકમ કસોટીના પ્રશ્નપત્રો અને સોલ્યુશન (વર્ષ 2020-21)


ધોરણ – 9 :- હોમ લર્નિગ – પૂરક સાહિત્ય ( એક્ઝામ્પલર ) એક જ ક્લિકમા ડાઉનલોડ કરો.


નવો ૩૦% ઘટાડેલ અભ્યાસક્રમ ધોરણ – ૯ થી ૧૨ માટે (એક જ ક્લિકમા પી.ડી.એફ. ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો.)


ધો.9 ના તમામ વિષયોના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ (વર્ષ 2020 – 21 માટે )


ધો.9 જ્ઞાનસેતુ(બ્રીજ કોર્ષ કલાસ રેડીનેશ) વિષય:- ગણિત,ગુજરાતી,અંગ્રેજી

Plz share this post

Leave a Reply