ધોરણ 9 તમામ એકમ કસોટીના પ્રશ્નપત્રો (વર્ષ 2020-21)

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા દર માસના અંતે એકમ કસોટી લેવામાં આવે છે.અહી દરેક માસના અંતે લેવાયેલ એકમ કસોટી ના પ્રશ્નપત્રો અને તેનું સોલ્યુશન મૂકવામાં આવ્યું છે.

જુલાઈ 2020માં લેવાયેલ એકમ કસોટી-૧ ના પ્રશ્નપત્રો મેળવવા માટે નીચે ક્લીક કરો.જેમાં ગુુુુુુુુુુજરાતી અને  વિજ્ઞાનનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

ઓગષ્ટ 2020માં લેવાયેલ એકમ કસોટી-૨ ના પ્રશ્નપત્રો મેળવવા માટે નીચે ક્લીક કરો.જેમાં ગણિત અને સામાજિક વિજ્ઞાનનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

સપ્ટેમ્બર 2020માં લેવાયેલ એકમ કસોટી-૩ ના પ્રશ્નપત્રો મેળવવા માટે નીચે ક્લીક કરો.જેમાં

ગુુુુુુુુુુજરાતી અને  વિજ્ઞાનનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

ઑક્ટોબર 2020માં લેવાયેલ એકમ કસોટી-૪ ના પ્રશ્નપત્રો મેળવવા માટે નીચે ક્લીક કરો.જેમાં ગણિત અને સામાજિક વિજ્ઞાનનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

ડિસેમ્બર 2020માં લેવાયેલ એકમ કસોટી-૫ ના પ્રશ્નપત્રો મેળવવા માટે નીચે ક્લીક કરો.જેમાં ગણિત અને  વિજ્ઞાનનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

જાન્યુઆરી 2021માં લેવાયેલ એકમ કસોટી-૬ ના પ્રશ્નપત્રો મેળવવા માટે નીચે ક્લીક કરો.જેમાં

ગુુુુુુુુુુજરાતી અને સામાજિક વિજ્ઞાનનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

ફેબ્રુઆરી 2021માં લેવાયેલ એકમ કસોટી-૭ ના પ્રશ્નપત્રો મેળવવા માટે નીચે ક્લીક કરો.જેમાં

ગણિત અને  વિજ્ઞાનનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.


ધોરણ – 9 :- હોમ લર્નિગ – પૂરક સાહિત્ય ( એક્ઝામ્પલર ) એક જ ક્લિકમા ડાઉનલોડ કરો.


નવો ૩૦% ઘટાડેલ અભ્યાસક્રમ ધોરણ – ૯ થી ૧૨ માટે ( એક જ ક્લિકમા પી..ડી.એફ. ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો.


ધો.9 ના તમામ વિષયોના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ (વર્ષ 2020 – 21 માટે )

Plz share this post

Leave a Reply