ધોરણ 12 (વિજ્ઞાન પ્રવાહ) તમામ એકમ કસોટીના પ્રશ્નપત્રો અને સોલ્યુશન (વર્ષ 2020-21)

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા દર માસના અંતે એકમ કસોટી લેવામાં આવે છે.અહી દરેક માસના અંતે લેવાયેલ એકમ કસોટી ના પ્રશ્નપત્રો અને તેનું સોલ્યુશન મૂકવામાં આવ્યું છે.

રસાયણવિજ્ઞાનના તમામ એકમ કસોટીઓના પ્રશ્નપત્રો ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

એકમ કસોટી પ્રશ્નપત્ર – ૧

એકમ કસોટી પ્રશ્નપત્ર – ૨

એકમ કસોટી પ્રશ્નપત્ર – ૩

એકમ કસોટી પ્રશ્નપત્ર – ૪

ભૌતિકવિજ્ઞાનના તમામ એકમ કસોટીઓના પ્રશ્નપત્રો ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

એકમ કસોટી પ્રશ્નપત્ર – ૧

એકમ કસોટી પ્રશ્નપત્ર – ૨

એકમ કસોટી પ્રશ્નપત્ર – ૩

એકમ કસોટી પ્રશ્નપત્ર – ૪

જીવવિજ્ઞાનના તમામ એકમ કસોટીઓના પ્રશ્નપત્રો ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

એકમ કસોટી પ્રશ્નપત્ર – ૧

એકમ કસોટી પ્રશ્નપત્ર – ૨

એકમ કસોટી પ્રશ્નપત્ર – ૩

એકમ કસોટી પ્રશ્નપત્ર – ૪

ગણિતના તમામ એકમ કસોટીઓના પ્રશ્નપત્રો ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

એકમ કસોટી પ્રશ્નપત્ર – ૧

એકમ કસોટી પ્રશ્નપત્ર – ૨

એકમ કસોટી પ્રશ્નપત્ર – ૩

એકમ કસોટી પ્રશ્નપત્ર – ૪

અંગ્રેજી તમામ એકમ કસોટીઓના પ્રશ્નપત્રો ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

એકમ કસોટી પ્રશ્નપત્ર – ૧

એકમ કસોટી પ્રશ્નપત્ર – ૨

એકમ કસોટી પ્રશ્નપત્ર – ૩

એકમ કસોટી પ્રશ્નપત્ર – ૪


ધો.10,ધો.12 સામાન્ય અને વિજ્ઞાન પ્રવાહના તમામ 40 વિષયોના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ (શૈક્ષણિક વર્ષ 2020/21 માટે જ )


ધો.૧૨ વિજ્ઞાનપ્રવાહના તમામ વિષયોની આદર્શ પ્રશ્નબેંંક – જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરી,વલસાડ દ્વારા નિર્મિત

Plz share this post

Leave a Reply