Std – 10 English Poem – 1 My Song

Std – 10 English Poem – 1 My Song આ મટીરિઅલ તૈયાર કરવામા શહેરી વિદ્યાર્થીઓની સાથે સાથે ખાસ કરીને ગ્રામ્યવિસ્તારના છેવાડાના વિદ્યાર્થીઓને વિષયવસ્તુ સમજવામાાં અને તૈયાર કરવામા સરળતા રહે તેનુ ખાસ ધ્યાન રાખવામા આવ્યુ છે.

સૌ પ્રથમ કાવ્યમા આવતા કેટલાક મહત્વના શબ્દો અને તેના અર્થ તૈયાર કરી લેવા જોઈએ, જેથી કાવ્ય સમજવામા સરળતા રહે.

Introduction of  Unfamiliar words – અન્ફેમીલીઅિર વર્ડસ – અપરિચિત શબ્દોનો પરિચય

to wind – વિન્ડ – વીટાળવુ

fond arms – ફોન્ડ આર્મ્સ – હેતભર્યુ સ્પર્શ

crowd – ક્રાઉડ – લોકોનુ ટોળુ

to whisper – વિસ્પર – ગુપસુપ કરવી

faithful – ફેઈથફુલ – એકનિષ્ઠ, વફાદાર

to fence -ફેન્સ – રક્ષણ  કરવુ

unknown – અનનોન – અજાણયુ

silent –  સાઈલેંટ – શાંત

pupil – પ્યુપીલ – આંખની કીકી

forehead – ફોરહેડ – કપાળ

aloofness – અલુફ્નેસ – દૂર રહેવુ

sight – સાઈટ – દ્રષ્ટિ

blessing – બ્લેસીંગ – આશીર્વાદ

to transport – ટ્રાન્સપોર્ટ – વહન

This song of mine will wind its music around you, my child,
Like the fond arms of love.
This song of mine will touch your forehead like a kiss of blessing.
When you are alone it will sit by your side and whisper in your ear,
When you are in the crowd, it will fence you about with aloofness.

મારા આ ગીતનુ સાંગીત તારી આસપાસ એવી રીતે વીટાશે, મારા વહાલા બાળક,
જાણે કે હેતભર્યા માયાળુ હાથ.
મારુ આ ગીત આશીવાર્દના એક ચુંબનની જેમ તારા કપાળને સ્પર્શ કરશે.
જયારે તુ એકલો હોઈશ, તે તારી બાજુમાાં બેસીને તારા કાનમાાં ગણગણશે,
જયારે તુ ટોળામાાં હોઈશ, તે તને ટોળામાંંથી દુર રાખીને તારુ રક્ષણ કરશે.

1. What will the song do when the child is in the crowd?

Ans.-1 When the child is in the crowd, the song will fence him with aloofness.

2. What will the song do when the child is alone?

Ans.-2 When the child is alone, the song will sit by his side and whisper in his ear.

3. The song will wind its music around the child like….

Ans.-3 The song will wind its music around the child like…. Like the fond arms of love.

4. When the child is alone, the song will protect it. True or False?

Ans.-4 When the child is alone, the song will protect it. False

5. What is the antonym/opposite of the word “curse”?

Ans.-5 Curse × blessing

6. Which word in the poem means ‘to speak softly’?

Ans.-6 to speak softly = whisper

7. What will the song do for the child when it is alone at night ?

Ans.-7 When the child is alone at night, the song will sit by its side and whisper in its ear.

8. How does the song act when the child thinks of it ?

Ans.-8 When the child thinks of the song, it will wind its music round the child like the fond arms of love and touch its

forehead like a kiss of blessing.
My song will be like a pair of wings to your dreams,
It will transport your heart to the verge of the unknown.
It will be like the faithful star overhead when dark night is over your road.
My song will sit in the pupils of your eyes, and will carry your sight into the heart of things.
And when my voice is silent in death, my song will speak in your living heart.

મારુ ગીત તારા સપનાઓને પાંખો આપશે,
તે તારા હ્રદયને અજ્ઞાતની સીમાઓ સુધી લઇ જશે.
તારા માર્ગમાાં જયારે અંધારી રાત આવશે ત્યારે તે એક નિષ્ઠતારાની જેમ તારી સાથે હશે.
મારુ ગીત તારી આંખોની કીકીઓમાાં રમશે, અને વસ્તુઓના હાર્દમાાં તારી દ્રષ્ટિને પહોચાડશે.
અને જયારે મારા મૃત્યુ બાદ મારો અવાજ શાંત થઇ જશે,
મારુ આ ગીત તારા ધબકતા હૃદયમાં સંભળાશે.

1. How will the song help the child’s dreams?

Ans.-1 The song will be like a pair of wings to the child’s dream.

2. What will happen when the child’s parents are no more?

Ans.-2 When the child’s parents are no more, the song will speak in the child’s living heart.

3. ‘When dark night is over your road’ means…

Ans.-3 ‘When dark night is over your road’ means…Arms that would hug the child with love and comfort.

4. The song will sit in the pupils of the child’s eyes and….

Ans.-4 The song will sit in the pupils of the child’s eyes and….help him to see into the heart of things.

5. What is the synonym of the word ‘vision’?

Ans.-5 Vision = sight

6. What is the synonym of the word ‘loyal’?

Ans.-6 Loyal = Faithful

7. What does the song give to the child when it is in trouble ?

Ans.-7 When the child is in trouble, the song gives a pair of wings to the child’s dreams and guide it.


ક્વિઝ રમવા માટે નીચે આપેલ લિન્ક પર ક્લિક કરો.

STD-10 ENGLISH POEM – 1 MY SONG :- MCQ

Plz share this post

Leave a Reply