ધોરણ 11 અર્થશાસ્ત્ર 2 .મૂળભૂત ખ્યાલો અને સંકલ્પનાઓ

અહી, ધોરણ 11 અર્થશાસ્ત્ર પ્ર-2 .મૂળભૂત ખ્યાલો અને સંકલ્પનાઓ :- MCQ ગેમ શો સ્વરૂપે ક્વિઝ  મૂકવામાં આવી છે.

બીજી અન્ય ક્વિઝો 

આ ઉપરાંત બીજા પ્રકરણોની ક્વિઝ રમવા માટે નીચે આપેલ લિન્ક પર ક્લિક કરો.

ધોરણ 11 અર્થશાસ્ત્ર પ્ર-1.અર્થશાસ્ત્ર : વિષેય પ્રવેશ

ધોરણ 11 અર્થશાસ્ત્ર 2 .મૂળભૂત ખ્યાલો અને સંકલ્પનાઓ

ધોરણ 11 અર્થશાસ્ત્ર પ્ર.- 3 માંગ

ધોરણ 11 અર્થશાસ્ત્ર પ્ર.- 4 પુરવઠો

ધોરણ 11 અર્થશાસ્ત્ર પ્ર. – 5 આવક અને ખર્ચના ખ્યાલો

 

Plz share this post

Leave a Reply