STD 9 MATHS CH-7 MCQ QUIZ

STD 9 MATHS CH-7 MCQ QUIZ

ધો.9 ગણિત  પ્ર – 7 ત્રિકોણની ક્વિઝમાં (STD 9 MATHS CH-7 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

આ ક્વિઝ પ્રથમ, દ્વિતિય અને વાર્ષિક પરીક્ષા ઉપરાંંત પ્રખરતા શોધ કસોટી (TST) તથા NTSE ની પરીક્ષા માટે પણ ઉપયોગી બનશે.

⇒ ત્રિકોણની એકરૂપતા

⇒ ત્રિકોણની એકરૂપતા માટેની શરતો

⇒ ત્રિકોણના કેટલાક ગુણધર્મો

⇒ ત્રિકોણની એકરૂપતા માટેની કેટલીક વધુ શરતો

⇒ ત્રિકોણમાં અસમતાઓ

18

STD 9 MATHS CH-7 MCQ QUIZ

ધો.9 ગણિત

પ્રકરણ - 7

ત્રિકોણ

પોતાનું  નામ લખો.

1 / 15

∆ PQR માં PQ = 7.2 સેમી અને PR = 8.4 સેમી હોય, તો QR ની લંબાઈ __________ સેમી ન હોઈ શકે.

2 / 15

∆ ABC માં AB = 5 સેમી અને BC = 8 સેમી હોય, તો ∆ ABC ની પરિમિતિ __________ સેમીથી ઓછી જ હોય.

3 / 15

∆ ABC માં AB = BC અને ∠A = 50° હોય, તો ∠B = _________ .

4 / 15

∆ ABC માં AB = 6 સેમી, BC = 8 સેમી અને CA = 9 સેમી હોય, તો __________ સાચું છે.

5 / 15

∆ ABC માં ∠ A કાટખૂણો હોય, તો સૌથી મોટી બાજુ __________ હોય.

6 / 15

∆ ABC માં AB = AC અને ∠B = 50° હોય, તો ∠A = _________

7 / 15

∆ XYZ માં XY = 6 સેમી અને YZ = 9 સેમી હોય, તો ∆XYZ ની પરિમિતિ __________ સેમીથી વધારે જ હોય.

8 / 15

∆ ABC માં AB = 5.2 સેમી અને BC = 8.3 સેમી હોય, તો AC __________ સેમી શક્ય નથી.

9 / 15

∆ ABC માં AB = 5 સેમી અને BC = 7 સેમી હોય, તો AC ની લંબાઈ __________ સેમીથી ઓછી જ હોય.

10 / 15

∆ ABC અને ∆ PQR માં AB = RQ, BC = QP અને AC = RP હોય, તો ∆ ABC ≅ ∆ ____________ .

11 / 15

∆ ABC માં AB = BC = CA હોય, તો તેના દરેક ખૂણાનું માપ _________ થાય.

12 / 15

∠ABD અને ∠ACE એ ∆ ABC ના બહિષ્કોણ છે. જો ∠ ABD = 110° અને ∠ACE = 130° હોય, તો ∠BAC = _______ .

13 / 15

∆ ABC માં AB = 9.3 સેમી અને BC = 8.5 સેમી હોય, તો AC ની લંબાઈ __________ સેમી ન હોઈ શકે.

14 / 15

∆ XYZ માં ∠ X = 50°, ∠Y = 30° અને ∠ Z = 100° હોય, તો __________ સાચું છે.

15 / 15

બાજુઓનાં માપ (સેમીમાં) ___________ હોય તેવા ત્રિકોણની રચના કરવી શક્ય નથી.

Your score is

0%

આ ક્વિઝ વિશે યોગ્ય રેટીંગ અને આપનો અભિપ્રાય જરૂર આપો. જેથી અમે આપના માટે વધુમાં વધુ સારી રીતે ક્વિઝ બનાવી શકીએ.

યોગ્ય રેટીંગ આપવા માટે નીચેના જમણી બાજુના સ્ટાર  પર ક્લિક કરો.

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

STD 9 MATHS CH-7 MCQ QUIZ

વધુ સારા ગુણ મેળવવા માટે આ ક્વિઝ એક કરતા વધુ વખત આપી શકો છો.

ક્વિઝ ફરીથી આપવા માટે પેજને રીલોડ અથવા રીફ્રેશ કરો.

ફરીથી ક્વિઝ આપશો તો 50% જેટલા પ્રશ્નો નવા આવશે.

આ ઉપરાંત બીજા પ્રકરણોની ક્વિઝ આપવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

STD 9 SCIENCE CH-3 MCQ QUIZ

પ્રખરતા શોધ કસોટી પરિક્ષાનો અભ્યાસક્રમ, પરિક્ષા પદ્વતિ અને માળખુ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

Plz share this post

Leave a Reply