STD 9 SCIENCE CH-10 MCQ QUIZ

STD 9 SCIENCE CH-10 MCQ QUIZ

ધો.9 વિજ્ઞાન  પ્ર – 10  ગુરૂત્વાકર્ષણની ક્વિઝમાં (STD 9 SCIENCE CH-10 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

આ ક્વિઝ પ્રથમ, દ્વિતિય અને વાર્ષિક પરીક્ષા ઉપરાંંત પ્રખરતા શોધ કસોટી (TST) તથા NTSE ની પરીક્ષા માટે પણ ઉપયોગી બનશે.

⇒ ગુરૂત્વાકર્ષણનો સાર્વત્રિક નિયમ

⇒ મુકત પતન

⇒ દ્વવ્યમાન (દળ)

⇒ વજન

⇒ ધક્કો અને દબાણ

⇒ ઉત્પ્લાવકતા

⇒ આર્કિમિડીઝનો સિદ્વાંત

⇒ સાપેક્ષ ઘનતા

22

STD 9 SCIENCE CH-10 MCQ QUIZ

ધો.9 વિજ્ઞાન

પ્રકરણ - 10

ગુરૂત્વાકર્ષણ

પોતાનું  નામ લખો.

1 / 20

સપાટી પર લાગતું બળ અચળ રાખી, દબાણ બમણું કરવું હોય, તો તે સપાટીનું ક્ષેત્રફળ કેટલું કરવું જોઈએ ?

2 / 20

પાણીની ઘનતા ......... છે.

3 / 20

ચંદ્રની સપાટી પરથી પથ્થરના ટુકડાને પૃથ્વી પર લાવવામાં આવે, તો ...

4 / 20

મકાનની અગાશી પરથી મુક્ત પતન કરતા પથ્થરને જમીન પર પહોંચતાં 4 s લાગે છે. આ મકાનની ઊંચાઈ કેટલી હશે ?

5 / 20

પૃથ્વી પર 30 N વજન ધરાવતા પદાર્થનું ચંદ્ર પર વજન કેટલું હશે ?

6 / 20

જે ગ્રહનું દળ અને ત્રિજ્યા, પૃથ્વીના દળ અને ત્રિજ્યા કરતાં બમણું હોય, તે ગ્રહ પર ગુરુત્વપ્રવેગનું મૂલ્ય કેટલું હશે ?

7 / 20

6 kg દળના પદાર્થનું ચંદ્ર પર દળ ......... થશે.

8 / 20

જો આપેલ પદાર્થની ઘનતા પાણીની ઘનતા કરતાં વધારે હોય, તો તે પદાર્થ ...

9 / 20

નીચેના પૈકી કયા સ્થળે g નું મૂલ્ય સૌથી વધુ હશે ?

10 / 20

એક પદાર્થનું હવામાં વજન 10 N છે, તે જ્યારે પાણીમાં સંપૂર્ણ ડૂબેલો હોય છે ત્યારે તેનું વજન 8 N છે, તો તે પદાર્થ દ્રારા વિસ્થાપિત થયેલા પાણીનું વજન ......... છે.

11 / 20

પૃથ્વીનું વાતાવરણ પૃથ્વી સાથે ......... ના લીધે જકડાયેલું છે.

12 / 20

ગુરુત્વાકર્ષી અચળાંકનું મૂલ્ય કેટલું છે ?

13 / 20

ગુરુત્વાકર્ષણનો સાર્વત્રિક નિયમ, ગુરુત્વાકર્ષણ બળ ....

14 / 20

1 એકમ દળ ધરાવતા અને 1 એકમ અંતરે રહેલા બે કણો વચ્ચે પ્રવર્તતું આકર્ષણ બળ ......... કહેવાય છે.

15 / 20

આપેલ પદાર્થનું દળ...

16 / 20

મુક્ત પતન પામતા પદાર્થના વેગમાં એક સેકન્ડમાં થતો વધારો ......... હોય છે.

17 / 20

બે પદાર્થો વચ્ચે ગુરુત્વાકર્ષણ બળનું મૂલ્ય F છે. તે બે પદાર્થો વચ્ચેનું અંતર અચળ રાખીને તેમનાં દળ અડધા કરવામાં આવે, તો ગુરુત્વાકર્ષણ બળ = ......... થાય.

18 / 20

બે પદાર્થો વચ્ચેનું અંતર અડધું કરવામાં આવે, તો તેમની વચ્ચે લાગતા ગુરુત્વાકર્ષણા બળના મૂલ્યમાં શો ફેર પડશે ?

19 / 20

1 kg દળ ધરાવતો પદાર્થ મુક્ત પતન કરે છે t = 3 s ના અંતે તેનો વેગ 29.4 m s^-1 છે, તો t = 4 s સેકન્ડને અંતે તેનો વેગ કેટલો હશે ?

20 / 20

અસમાન દળ ધરાવતા બે પદાર્થો ચંદ્રની સપાટી નજીક મુક્ત પતન કરે છે,તો...

Your score is

0%

આ ક્વિઝ વિશે યોગ્ય રેટીંગ અને આપનો અભિપ્રાય જરૂર આપો. જેથી અમે આપના માટે વધુમાં વધુ સારી રીતે ક્વિઝ બનાવી શકીએ.

યોગ્ય રેટીંગ આપવા માટે નીચેના જમણી બાજુના સ્ટાર  પર ક્લિક કરો.

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

વધુ સારા ગુણ મેળવવા માટે આ ક્વિઝ એક કરતા વધુ વખત આપી શકો છો.

ક્વિઝ ફરીથી આપવા માટે પેજને રીલોડ અથવા રીફ્રેશ કરો.

ફરીથી ક્વિઝ આપશો તો 50% જેટલા પ્રશ્નો નવા આવશે.

આ ઉપરાંત બીજા પ્રકરણોની ક્વિઝ આપવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

STD 9 SCIENCE CH-3 MCQ QUIZ

પ્રખરતા શોધ કસોટી પરિક્ષાનો અભ્યાસક્રમ, પરિક્ષા પદ્વતિ અને માળખુ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

Plz share this post

Leave a Reply