શાળા પરિવહન યોજના - Shala Parivahan Yojana

શાળા પરિવહન યોજના – Shala Parivahan Yojana

રાજયની સરકારી તથા અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓમાં અભ્યાસ ક૨તાં વિદ્યાર્થીઓ માટે “શાળા પરિવહન યોજના – Shala Parivahan Yojana”. Read more

std 9 social science ch 15 ધો.9 સા.વિ. પ્ર -15 જળપરિવહન

ધો.9 સામાજિક વિજ્ઞાન પ્ર – 15 જળપરિવહન (std 9 social science ch 15) પાઠયપુસ્તકના સ્વાધ્યાયના તમામ પ્રશ્નોના સંપૂર્ણ અને આદર્શ Read more

ધો.9 સામાજિક વિજ્ઞાન પ્ર – 10 સરકારના અંગો

ધો.9 સામાજિક વિજ્ઞાન ગાઇડ પ્ર – 10 સરકારના અંગો (std 9 social science ch 10) પાઠયપુસ્તકના સ્વાધ્યાયના તમામ પ્રશ્નોના સંપૂર્ણ Read more

ધો.9 સામાજિક વિજ્ઞાન પ્ર – 3 નૂતન વિશ્વ તરફ પ્રયાણ

ધો.9 સામાજિક વિજ્ઞાન ગાઇડ પ્ર – 3 નૂતન વિશ્વ તરફ પ્રયાણ (std 9 social science ch 3) પાઠયપુસ્તકના સ્વાધ્યાયના તમામ Read more

P-1 Q-61 to 90 (SOCIAL SCIENCE) PRAKHARTA SODH KASOTI QUIZ

P-1 Q-61 to 90 (SOCIAL SCIENCE) PRAKHARTA SODH KASOTI QUIZ

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ધોરણ-9 ના વિદ્યાર્થીઓની પ્રતિભા બહાર લાવવા માટે પ્રખરતા શોધ કસોટી (Prakharta Sodh Read more

P-2 Q-41 to 80 (SCIENCE) PRAKHARTA SODH KASOTI QUIZ

P-2 Q-41 to 80 (SCIENCE) PRAKHARTA SODH KASOTI QUIZ

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ધોરણ-9 ના વિદ્યાર્થીઓની પ્રતિભા બહાર લાવવા માટે પ્રખરતા શોધ કસોટી (Prakharta Sodh Read more

P-2 Q-1 to 40 (MATHS) PRAKHARTA SODH KASOTI QUIZ

P-2 Q-1 to 40 (MATHS) PRAKHARTA SODH KASOTI QUIZ

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ધોરણ-9 ના વિદ્યાર્થીઓની પ્રતિભા બહાર લાવવા માટે પ્રખરતા શોધ કસોટી (Prakharta Sodh Read more

PRAKHARTA SODH KASOTI QUIZ P-1 Q-61 to 90 (SOCIAL SCIENCE)

PRAKHARTA SODH KASOTI QUIZ P-1 Q-61 to 90 (SOCIAL SCIENCE)

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ધોરણ-9 ના વિદ્યાર્થીઓની પ્રતિભા બહાર લાવવા માટે પ્રખરતા શોધ કસોટી (Prakharta Sodh Read more

PRAKHARTA SODH KASOTI QUIZ P-2 Q-41 to 80 (SCIENCE)

PRAKHARTA SODH KASOTI QUIZ P-2 Q-41 to 80 (SCIENCE)

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ધોરણ-9 ના વિદ્યાર્થીઓની પ્રતિભા બહાર લાવવા માટે પ્રખરતા શોધ કસોટી (Prakharta Sodh Read more