આચાર્ય અભિરૂચિ કસોટી :- ક્વિઝ – 18 અંગ્રેજી ભાષાની જાણકારી

આચાર્ય અભિરૂચિ કસોટી :- ક્વિઝ – 18 અંગ્રેજી ભાષાની જાણકારીમાં નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

⇒ સામાન્ય વ્યાકરણ

⇒ ભાષાંતર, સ્પેલીંગ સુધારણા કરવી

⇒ શબ્દ રચના

⇒ ચિત્ર આધારીત પ્રશ્નો.

આચાર્ય અભિરૂચિ કસોટી Head Masters Aptitude Test (HMAT) :- નોટીફિકેશન, અભ્યાસક્રમ, કસોટીનું માળખું, અગાઉની પરીક્ષાના પેપરો વગેરે મેળવવા માટે નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો.

Head Masters Aptitude Test (HMAT)

આચાર્ય અભિરૂચિ કસોટી ક્વિઝમાં પુછવામા આવેલ  પ્રશ્ન અને તેના ઉત્તર ખૂબ જ ચોક્સાઇથી આપવામા આવ્યા છે. તેમ છતાં કોઇ પ્રશ્ન અને તેના ઉત્તર વિશે ભૂલ દેખાય તો કોમેન્ટમાં જણાવશો જેથી સાચો ઉત્તર જાણી શકાય.

ક્વિઝ – 18 અંગ્રેજી ભાષાની જાણકારી

276

ક્વિઝ - 18 અંગ્રેજી ભાષાની જાણકારી :- પ્રશ્નપત્ર - 1 :-

આચાર્ય અભિરૂચિ કસોટી :- ઓનલાઇન ક્વિઝ

પોતાનું  નામ લખો.

1 / 15

Honesty________from the heart.

2 / 15

Human : Humanity :: Humble :______.

3 / 15

Mohan said that he______to bring the book.

4 / 15

My father said that he______for the TET examination those days.

5 / 15

Arrange the following words in ‘Alphabetical order’ : (1) Fear, (2) Feign, (3) Feeling, (4) Feeble

6 / 15

Translate the following sentence into English :

હું હજી મુંજવણમાં છુ કે વિજ્ઞાન વરદાન છે કે અભિશાપ?

7 / 15

The police______ caught the culprit.

8 / 15

Give the antonym of ‘Democracy’

9 / 15

My son______five next june.

10 / 15

Give plural form of : ‘son-in-law’

11 / 15

We cannot take _________ U-turn from here.

12 / 15

Give a single word for :  A life history of a person written by himself.

13 / 15

Fill in the blank : Everyone was watching a match, ______?

14 / 15

Wales________ established in 1056.

15 / 15

By this time tomorrow he_______home.

Your score is

0%

આ ક્વિઝ વિશે યોગ્ય રેટીંગ અને આપનો અભિપ્રાય જરૂર આપો. જેથી અમે આપના માટે વધુમાં વધુ સારી રીતે ક્વિઝ બનાવી શકીએ.

યોગ્ય રેટીંગ આપવા માટે નીચેના સ્ટાર  પર ક્લિક કરો.

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

Plz share this post

Leave a Reply