હોમ લર્નિંગ વિડીયો Home Learning Video

📚🖊️આજના હોમ લર્નિંગ વિડીયો

DATE:- 20/01/2022

વિદ્યાર્થીઓ ઘરેબેઠા ઓનલાઈન ભણી શકે અને અભ્યાસ ન અટકે તે માટે નીચેની લીંક પર દરરોજ ઓનલાઈન શિક્ષણના વિડીયો મુકવામા આવશે.જે તે ધોરણની નીચે આપેલ લીંક ખોલતા વિડીયો જોઈ શકશો.

 ધોરણ:-૩ અહીં ક્લિક કરો.

 ધોરણ:-૪ અહીં ક્લિક કરો.

 ધોરણ:-૫ અહીં ક્લિક કરો.

 ધોરણ:-૬ અહીં ક્લિક કરો.

 ધોરણ:-૭  અહીં ક્લિક કરો.

 ધોરણ:-૮ અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ:-૯  ક્લિક કરો.

ધોરણ:-૧ અહીં ક્લિક કરો.

DATE:- 19/01/2022

વિદ્યાર્થીઓ ઘરેબેઠા ઓનલાઈન ભણી શકે અને અભ્યાસ ન અટકે તે માટે નીચેની લીંક પર દરરોજ ઓનલાઈન શિક્ષણના વિડીયો મુકવામા આવશે.જે તે ધોરણની નીચે આપેલ લીંક ખોલતા વિડીયો જોઈ શકશો.

ધોરણ:-૧ અહીં ક્લિક કરો.

 ધોરણ:-૨ અહીં ક્લિક કરો.

 ધોરણ:-૩ અહીં ક્લિક કરો.

 ધોરણ:-૪ અહીં ક્લિક કરો.

 ધોરણ:-૫ અહીં ક્લિક કરો.

 ધોરણ:-૬ અહીં ક્લિક કરો.

 ધોરણ:-૭  અહીં ક્લિક કરો.

 ધોરણ:-૮ અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ:-૯  ક્લિક કરો.

ધોરણ:-૧ અહીં ક્લિક કરો.

DATE:- 18/01/2022

વિદ્યાર્થીઓ ઘરેબેઠા ઓનલાઈન ભણી શકે અને અભ્યાસ ન અટકે તે માટે નીચેની લીંક પર દરરોજ ઓનલાઈન શિક્ષણના વિડીયો મુકવામા આવશે.જે તે ધોરણની નીચે આપેલ લીંક ખોલતા વિડીયો જોઈ શકશો.

ધોરણ:-૧ ગણિત અહીં ક્લિક કરો.

 ધોરણ:-૨ ગણિત અહીં ક્લિક કરો.

 ધોરણ:-૩ ગણિત અહીં ક્લિક કરો.

 ધોરણ:-૪ ગણિત અહીં ક્લિક કરો.

 ધોરણ:-૫ હિન્દી અહીં ક્લિક કરો.

 ધોરણ:-૬ હિન્દી અહીં ક્લિક કરો.

 ધોરણ:-૭ હિન્દી અહીં ક્લિક કરો.

 ધોરણ:-૮ હિન્દી અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ:-૯ વિજ્ઞાન અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ:-૧ ભૌતિક વિજ્ઞાન અહીં ક્લિક કરો.

DATE:- 17/01/2022

વિદ્યાર્થીઓ ઘરેબેઠા ઓનલાઈન ભણી શકે અને અભ્યાસ ન અટકે તે માટે નીચેની લીંક પર દરરોજ ઓનલાઈન શિક્ષણના વિડીયો મુકવામા આવશે.જે તે ધોરણની નીચે આપેલ લીંક ખોલતા વિડીયો જોઈ શકશો.

ધોરણ:-૧ ગુજરાતી અહીં ક્લિક કરો.

 ધોરણ:-૨ ગુજરાતી અહીં ક્લિક કરો.

 ધોરણ:-૩ ગુજરાતી અહીં ક્લિક કરો.

 ધોરણ:-૪ ગુજરાતી અહીં ક્લિક કરો.

 ધોરણ:-૫ ગુજરાતી અહીં ક્લિક કરો.

 ધોરણ:-૬ ગણિત અહીં ક્લિક કરો.

 ધોરણ:-૭ ગણિત અહીં ક્લિક કરો.

 ધોરણ:-૮ ગણિત અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ:-૯ વિજ્ઞાન અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ:-૧૨ રસાયણ વિજ્ઞાન  અહીં ક્લિક કરો.

 

આવી જ અવનવી શૈક્ષણિક પોસ્ટ મેળવવા માટે અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઇન કરો.

આવી જ અવનવી શૈક્ષણિક પોસ્ટ મેળવવા માટે અમારુ વોટસ અપ ગૃપ જોઇન કરો.

મિત્રોને શેર કરવાનું ભૂલશો નહિ.

Plz share this post

Leave a Reply