ધો.9 ની પ્રખરતા શોધ કસોટી (TST) નું પરિણામ

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ , ગાંધીનગર ધોરણ -9 ની પ્રખરતા શોધ કસોટી ( TST ) Prakharta Sodh Kasoti 2022 Result ના પરિણામ બાબત

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ધોરણ -9 ના વિદ્યાર્થીઓની પ્રખરતા શોધ કસોટી તા. 22 / 2 / 2022 ના રોજ લેવામાં આવેલ હતી . આ કસોટીમાં મેરીટના આધારે રાજ્યના પ્રથમ 1000 વિદ્યાર્થીઓની યાદી આ સાથે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવે છે.

પ્રખરતા શોધ કસોટી અંગેની મુખ્ય વિગતો નીચે મુજબ છે.

⇒પરીક્ષા MCQ (OMR પદ્ધતિ) મુજબ લેવામાં આવશે. ⇒આ કસોટીના પ્રશ્નપત્રમાં 1 થી 100 પ્રશ્નો આપેલા હોય છે. તમામ પ્રશ્નો ફરજીયાત છે. દરેક પ્રશ્નનો 1 (એક) ગુણ છે. પ્રત્યેક સાચા પ્રત્યુત્તરનો 1 ગુણ મળશે. પ્રત્યેક ખોટા પ્રત્યુત્તર માટે  ¹/3 ગુણ કપાશે.

⇒અભ્યાસક્રમ ધોરણ -9 ની કક્ષા પ્રમાણે રહેશે. ⇒પ્રશ્નપત્ર -1 માટેનો સમય સવારે 11:00 કલાક થી 01:00 કલાક અને ત્યારબાદ એક કલાકની રીસેસ રહેશે અને બપોરે 02:00 કલાક થી 04:00 કલાક દરમ્યાન પ્રશ્નપત્ર -2 લેવામાં આવશે.

⇒ફી જનરલ કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓ માટે રૂ.100/- અને વિદ્યાર્થીનીઓ, SC, ST, OBC કેટેગરીના ઉમેદવારો તેમજ દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓ માટે રૂ.80/- રહેશે.

⇒પ્રશ્નપત્ર -1 અને પ્રશ્નપત્ર -2 ના કુલ 200 ગુણમાંથી પર્સન્ટાઇલ પ્રમાણે પ્રથમ 1000 વિદ્યાર્થીઓને બોર્ડ દ્વારા પ્રત્યેક વિદ્યાર્થી દીઠ રૂ.1000/- પ્રોત્સાહક ઇનામ આપવામાં આવશે.

મેરીટમા આવેલ 1000 વિદ્યાર્થીઓની યાદી ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

અહીંયા ક્લિક કરો.

 

Plz share this post

Leave a Reply