STD 9 MATHS CH-5 MCQ QUIZ

STD 9 MATHS CH-5 MCQ QUIZ

ધો.9 ગણિત  પ્ર – 5 યુક્લિડની ભૂમિતિનો પરિચયની ક્વિઝમાં (STD 9 MATHS CH-5 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

આ ક્વિઝ પ્રથમ, દ્વિતિય અને વાર્ષિક પરીક્ષા ઉપરાંંત પ્રખરતા શોધ કસોટી (TST) તથા NTSE ની પરીક્ષા માટે પણ ઉપયોગી બનશે.

⇒ પ્રાસ્તાવિક

⇒ યુકિલડની વ્યાખ્યાઓ, પ્રમેયો અને પૂર્વધારણાઓ

⇒ યુકિલડની પાંચમી પૂર્વધારણાને સમકક્ષ વિધાનો

109

STD 9 MATHS CH-5 MCQ QUIZ

ધો.9 ગણિત

પ્રકરણ - 5

યુક્લિડની ભૂમિતિનો પરિચય

પોતાનું  નામ લખો.

1 / 15

બે ભિન્ન બિંદુઓમાંથી ‌‌‌કેટલી રેખા/રેખાઓ પસાર થાય.?

2 / 15

ગોલીય ભૂમિતિમાં ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાઓનો સરવાળો કેટલો થાય છે.?

3 / 15

શ્રીયંત્રમા કેટલા ઉપત્રિકોણ બને છે.?

4 / 15

કયા ગણિતશાસ્ત્રી‌‌‌‌‌‌‌‌‌ને ભૂમિતિના પ્રણેતા ગણવામા આવે છે.?

5 / 15

યુક્લિડે તેના પ્રસિદ્વ ગ્રંથ Elements નુ કેટલા પ્રકરણોમા વિભાજન કર્યુ હતુ.?

6 / 15

નીચેનામાથી કયા પદને સાબિતિની જરૂર છે.?

7 / 15

ત્રણ અસમરેખ બિંદુઓમાંથી ‌‌‌કેટલી રેખા/રેખાઓ પસાર થાય.?

8 / 15

યુક્લિડની કઇ પૂર્વધારણા પરથી સમાંતર રેખાઓનુ અસ્તિત્વ નક્કી થાય છે?

9 / 15

રેખાને ______ પરિમાણ હોય છે.

10 / 15

ત્રણ સમરેખ બિંદુઓમાંથી ‌‌‌કેટલી રેખા/રેખાઓ પસાર થાય.?

11 / 15

બિંદુને ______ પરિમાણ હોય છે.

12 / 15

સૌપ્રથમ જ્ઞાત સાબિતી કયા ગણિતશાસ્ત્રી ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌એ આપી હતી?‌‌

13 / 15

ઘનને ______ પરિમાણ હોય છે.

14 / 15

આપણે જે વિશ્વમાં રહીએ છીએ તે‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ----- ભૂમિતિ છે.

15 / 15

Elements ના પુસ્તક 1 મા કેટલી વ્યાખ્યાઓ આપેલી છે.?

Your score is

0%

આ ક્વિઝ વિશે યોગ્ય રેટીંગ અને આપનો અભિપ્રાય જરૂર આપો. જેથી અમે આપના માટે વધુમાં વધુ સારી રીતે ક્વિઝ બનાવી શકીએ.

યોગ્ય રેટીંગ આપવા માટે નીચેના જમણી બાજુના સ્ટાર  પર ક્લિક કરો.

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

STD 9 MATHS CH-5 MCQ QUIZ

વધુ સારા ગુણ મેળવવા માટે આ ક્વિઝ એક કરતા વધુ વખત આપી શકો છો.

ક્વિઝ ફરીથી આપવા માટે પેજને રીલોડ અથવા રીફ્રેશ કરો.

ફરીથી ક્વિઝ આપશો તો 50% જેટલા પ્રશ્નો નવા આવશે.

પ્રખરતા શોધ કસોટી પરિક્ષાનો અભ્યાસક્રમ, પરિક્ષા પદ્વતિ અને માળખુ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

નમુનારૂપ ઓએમઆર આન્સર સીટ ભરવા માટે ની સમજ આપતો વિડીયો.

પ્રખરતા શોધ કસોટી પરિક્ષાનુ નમુનાનુ પ્રશ્નપત્ર – ૧ ઉતરો સહિત મેળવવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

પ્રખરતા શોધ કસોટી પરિક્ષાનુ નમુનાનુ પ્રશ્નપત્ર – ૨ ઉતરો સહિત મેળવવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

તા. ૧૦/૦૨/૨૦૧૯ ના રોજ લેવાયેલ ધો.૯ની પ્રખરતા શોધ કસોટી નુ પ્રશ્નપત્ર – ૧ ઉત્તરો સહિત ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

તા. ૧૦/૦૨/૨૦૧૯ ના રોજ લેવાયેલ ધો.૯ની પ્રખરતા શોધ કસોટી નુ પ્રશ્નપત્ર – ૨ ઉત્તરો સહિત ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

તા. ૦૫/૦૨/૨૦૨૦ ના રોજ લેવાયેલ ધો.૯ની પ્રખરતા શોધ કસોટી નુ પ્રશ્નપત્ર – ૧ ( ગુજરાતીના પ્ર.-૧ થી ૩૦ ) ઉત્તરો સહિત ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

તા. ૦૫/૦૨/૨૦૨૦ ના રોજ લેવાયેલ ધો.૯ની પ્રખરતા શોધ કસોટી નુ પ્રશ્નપત્ર – ૧ ( અંગ્રેજીના પ્ર.- ૩૧ થી ૬૦ ) ઉત્તરો સહિત ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

તા. ૦૫/૦૨/૨૦૨૦ ના રોજ લેવાયેલ ધો.૯ની પ્રખરતા શોધ કસોટી નુ પ્રશ્નપત્ર – ૧ ( સામાજિક વિજ્ઞાન પ્ર.- ૬૧ થી ૯૦ અને સામાન્ય જ્ઞાનના પ્ર. – ૯૧ થી ૧૦૦ ) ઉત્તરો સહિત ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

તા. ૦૫/૦૨/૨૦૨૦ ના રોજ લેવાયેલ ધો.૯ની પ્રખરતા શોધ કસોટી નુ પ્રશ્નપત્ર – ૨ ( ગણિત ના પ્ર.૧ થી ૪૦ ) ઉત્તરો સહિત ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

તા. ૦૫/૦૨/૨૦૨૦ ના રોજ લેવાયેલ ધો.૯ની પ્રખરતા શોધ કસોટી Prakharta Sodh Kasoti નુ પ્રશ્નપત્ર – ૨ ( વિજ્ઞાનના પ્ર.૪૧

Plz share this post

Leave a Reply