STD 9 SCIENCE CH-15 MCQ QUIZ

STD 9 SCIENCE CH-15 MCQ QUIZ

ધો.9 વિજ્ઞાન  પ્ર – 15  અન્નસ્ત્રોતોમાં સુધારણાની ક્વિઝમાં (STD 9 SCIENCE CH-15 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

આ ક્વિઝ પ્રથમ, દ્વિતિય અને વાર્ષિક પરીક્ષા ઉપરાંંત પ્રખરતા શોધ કસોટી (TST) તથા NTSE ની પરીક્ષા માટે પણ ઉપયોગી બનશે.

⇒ પાક ઉત્પાદનમાં સુધારણા

⇒ પશુપાલન

39

STD 9 SCIENCE CH-15 MCQ QUIZ

ધો.9 વિજ્ઞાન

પ્રકરણ - 15

અન્નસ્ત્રોતોમાં સુધારણા

પોતાનું  નામ લખો.

1 / 20

જમીનમાંથી વનસ્પતિઓને કેટલાં આવશ્યક તત્વો મળે છે ?

2 / 20

નીચે પૈકી કયું તત્વ ગુરુ પોષક તત્વ નથી ?

3 / 20

કૃમિઓ શેનાં ઉદાહરણો છે ?

4 / 20

નીચેનામાં પ્રોટીનનો સ્ત્રોત છે.

5 / 20

કઈ પદ્ગતિ દ્રારા દરેક ખેતરને પાણી ફેરબદલી દ્રારા પ્રાપ્ત થાય છે ?

6 / 20

કયો ખોરાક ઊર્જાની જરૂરિયાત માટે કાર્બોદિતનો સ્ત્રોત છે ?

7 / 20

મોતીઉધોગ માટેના સ્ત્રોત તરીકે કોનું સંવર્ધન કરવામાં આવે છે ?

8 / 20

મિશ્રિત મત્સ્ય-સંવર્ધન તંત્રમાં ઉછેરાતી માછલીઓમાં નીંદણનો આહાર કોણ કરે છે ?

9 / 20

વનસ્પતિઓ માટે હાઈડ્રોજનનો સ્ત્રોત કયો છે ?

10 / 20

નીચે પૈકી કયું તત્વ લઘુ પોષક તત્વ છે ?

11 / 20

બૉસ ઈન્ડિક્સ કોની જાતિ છે ?

12 / 20

પ્રોટીનના સ્ત્રોત તરીકે ઉપયોગી વનસ્પતિઓનું જૂથ કયું છે ?

13 / 20

નીચે આપેલાં વિધાનો માટે સચો વિકલ્પ કયો છે ?

વિધાન X : મધમાખી પુષ્પોમાંથી મધુરસ અને પરાગ એકત્રિત કરે છે.

વિધાન Y : મીણનો ઉપયોગ ઔષધીય ઉત્પાદનો તૈયાર કરવા માટે થાય છે.

14 / 20

શેનાથી પાકને પોષકો આપી શકાય ?

15 / 20

ઝેન્થિયમ, પાર્થેનિયમ અને સાયપેરિનસ રોટુન્ડસ કોનાં ઉદાહરણો છે ?

16 / 20

સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકિનારે ખાવામાં ઉપયોગમાં આવતી કયા પ્રકારની માછલી ખૂબ મોટા જથ્થામાં મળે છે ?

17 / 20

આંતરજાતીય સંકરણ ...

18 / 20

સેન્દ્રિય ખાતર રેતાળ જમીનમાં શું વધારે છે ?

19 / 20

ઈટાલિયન મધમાખીની કઈ જાત વ્યાપારિક ધોરણે મધ-ઉત્પાદન માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે ?

20 / 20

અનૈચ્છિક વનસ્પતિઓને શું કહેવાય છે ?

Your score is

0%

આ ક્વિઝ વિશે યોગ્ય રેટીંગ અને આપનો અભિપ્રાય જરૂર આપો. જેથી અમે આપના માટે વધુમાં વધુ સારી રીતે ક્વિઝ બનાવી શકીએ.

યોગ્ય રેટીંગ આપવા માટે નીચેના જમણી બાજુના સ્ટાર  પર ક્લિક કરો.

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

વધુ સારા ગુણ મેળવવા માટે આ ક્વિઝ એક કરતા વધુ વખત આપી શકો છો.

ક્વિઝ ફરીથી આપવા માટે પેજને રીલોડ અથવા રીફ્રેશ કરો.

ફરીથી ક્વિઝ આપશો તો 50% જેટલા પ્રશ્નો નવા આવશે.

આ ઉપરાંત બીજા પ્રકરણોની ક્વિઝ આપવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

STD 9 SCIENCE CH-3 MCQ QUIZ

પ્રખરતા શોધ કસોટી પરિક્ષાનો અભ્યાસક્રમ, પરિક્ષા પદ્વતિ અને માળખુ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

Plz share this post

Leave a Reply