Gujarati Ahevaal Lekhan

Gujarati Ahevaal Lekhan

અહીયા, ધો.9 થી 12ના વિદ્યાર્થીઓ માટે પરીક્ષામા પૂછાય શકે તેવા Gujarati Ahevaal Lekhan ગુજરાતી અહેવાલ લેખન આપવામા આવ્યા છે. જે Read more

Dhoran 10 Gujarati Imp Questions 4 Marks

ધોરણ ૧૦ ગુજરાતી વિભાગ – A(ગદ્ય વિભાગ) ૪ ગુણના પ્રશ્નોના ઉત્તરો

ધોરણ ૧૦ ગુજરાતીમાં(std-10-gujarati-4-marks-questions) વિભાગ – A(ગદ્ય વિભાગ)માં  4 ગુણના કુલ 2 પ્રશ્નોના ઉત્તરો લખવાના હોય છે. અહીયા પરીક્ષામાં પૂછાય શકે Read more

Dhoran 10 Gujarati 4 Marks Imp Questions

ધોરણ ૧૦ ગુજરાતી વિભાગ – B(પદ્ય વિભાગ) 4 ગુણના પ્રશ્નોના ઉત્તરો

ધોરણ ૧૦ ગુજરાતીમાં(std-10-gujarati-4-marks-questions) વિભાગ – B(પદ્ય વિભાગ)માં  4 ગુણના કુલ 2 પ્રશ્નોના ઉત્તરો લખવાના હોય છે. અહીયા પરીક્ષામાં પૂછાય શકે Read more

Dhoran 10 Gujarati Imp Questions 2 Marks

ધોરણ ૧૦ ગુજરાતી વિભાગ – B(પદ્ય વિભાગ) 2 ગુણના પ્રશ્નોના ઉત્તરો

ધોરણ ૧૦ ગુજરાતીમાં(std-10-gujarati-2-marks-questions) વિભાગ – B(પદ્ય વિભાગ)માં  2 ગુણના કુલ 3 પ્રશ્નોના ઉત્તરો લખવાના હોય છે. અહીયા પરીક્ષામાં પૂછાય શકે Read more

Dhoran 10 Gujarati 2 Marks Imp Questions

ધોરણ ૧૦ ગુજરાતી વિભાગ – A(ગદ્ય વિભાગ) 2 ગુણના પ્રશ્નોના ઉત્તરો

ધોરણ ૧૦ ગુજરાતીમાં(std-10-gujarati-2-marks-questions) વિભાગ – A(ગદ્ય વિભાગ)માં  2 ગુણના કુલ 3 પ્રશ્નોના ઉત્તરો લખવાના હોય છે. અહીયા પરીક્ષામાં પૂછાય શકે Read more

Dhoran 10 Gujarati Imp Questions 1 Marks

ધોરણ ૧૦ ગુજરાતી વિભાગ – A & B(ગદ્ય/પદ્ય વિભાગ) 1 ગુણના પ્રશ્નોના ઉત્તરો

ધોરણ ૧૦ ગુજરાતીમાં(std-10-gujarati-1-marks-questions) વિભાગ – A & B(ગદ્ય/પદ્ય વિભાગ)માં  1 ગુણના કુલ 12 પ્રશ્નોના ઉત્તરો લખવાના હોય છે. અહીયા પરીક્ષામાં Read more