ધોરણ ૧૦ ગુજરાતી વિભાગ – A(ગદ્ય વિભાગ) ૪ ગુણના પ્રશ્નોના ઉત્તરો

ધોરણ ૧૦ ગુજરાતીમાં(std-10-gujarati-4-marks-questions) વિભાગ – A(ગદ્ય વિભાગ)માં  4 ગુણના કુલ 2 પ્રશ્નોના ઉત્તરો લખવાના હોય છે. અહીયા પરીક્ષામાં પૂછાય શકે Read more

ધોરણ ૧૦ ગુજરાતી વિભાગ – B(પદ્ય વિભાગ) 4 ગુણના પ્રશ્નોના ઉત્તરો

ધોરણ ૧૦ ગુજરાતીમાં(std-10-gujarati-4-marks-questions) વિભાગ – B(પદ્ય વિભાગ)માં  4 ગુણના કુલ 2 પ્રશ્નોના ઉત્તરો લખવાના હોય છે. અહીયા પરીક્ષામાં પૂછાય શકે Read more

ધોરણ ૧૦ ગુજરાતી વિભાગ – B(પદ્ય વિભાગ) 2 ગુણના પ્રશ્નોના ઉત્તરો

ધોરણ ૧૦ ગુજરાતીમાં(std-10-gujarati-2-marks-questions) વિભાગ – B(પદ્ય વિભાગ)માં  2 ગુણના કુલ 3 પ્રશ્નોના ઉત્તરો લખવાના હોય છે. અહીયા પરીક્ષામાં પૂછાય શકે Read more

ધોરણ ૧૦ ગુજરાતી વિભાગ – A(ગદ્ય વિભાગ) 2 ગુણના પ્રશ્નોના ઉત્તરો

ધોરણ ૧૦ ગુજરાતીમાં(std-10-gujarati-2-marks-questions) વિભાગ – A(ગદ્ય વિભાગ)માં  2 ગુણના કુલ 3 પ્રશ્નોના ઉત્તરો લખવાના હોય છે. અહીયા પરીક્ષામાં પૂછાય શકે Read more

ધોરણ ૧૦ ગુજરાતી વિભાગ – A & B(ગદ્ય/પદ્ય વિભાગ) 1 ગુણના પ્રશ્નોના ઉત્તરો

ધોરણ ૧૦ ગુજરાતીમાં(std-10-gujarati-1-marks-questions) વિભાગ – A & B(ગદ્ય/પદ્ય વિભાગ)માં  1 ગુણના કુલ 12 પ્રશ્નોના ઉત્તરો લખવાના હોય છે. અહીયા પરીક્ષામાં Read more