ધોરણ ૧૦ તમામ વિષયોના નમૂનાના પ્રશ્નપત્રો અને તેનુ સોલ્યુશન – વર્ષ 2021-22 માટે

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા ધો.10  વાર્ષિક પરીક્ષાના તમામ વિષયોના નમૂનાના પ્રશ્નપત્રો અને તેનુ સોલ્યુશન std 10 model questions paper – વર્ષ 2021-22 માટે  બહાર પાડવામાં આવ્યા છે.

ધોરણ 10 તમામ વિષયોના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ (બ્લ્યુ પ્રિંટ) વર્ષ 2021-22 માટે ડાઉનલોડ કરવામા માટે નીચે ક્લિક કરો.

અહીયા ક્લિક કરો.

ધો.૧૦  વિજ્ઞાન, સામાજિક વિજ્ઞાન, સંસ્કૃત, ગણિત બેઝિક અને સ્ટાન્ડર્ડના નમૂનારૂપ પ્રશ્નપત્રો ડાઉનલોડ કરવામા માટે નીચે ક્લિક કરો.

અહીયા ક્લિક કરો.

ધો.૧૦ ગુજરાતી પ્રથમ ભાષા, અંગ્રેજી પ્રથમ ભાષા, હિન્દી પ્રથમ ભાષા, ગુજરાતી  દ્વિતીય ભાષા, અંગ્રેજી દ્વિતીય ભાષા, હિન્દી દ્વિતીય ભાષાના નમૂનારૂપ પ્રશ્નપત્રો ડાઉનલોડ કરવામા માટે નીચે ક્લિક કરો.

અહીયા ક્લિક કરો.


ધો.10 ના તમામ વિષયોની MCQ ક્વિઝ ટેસ્ટ

ગુજરાતી નિબંધમાળા મેળવવા માટે અહી ક્લિક કરો.

 

Plz share this post

Leave a Reply