ધો.10 ના તમામ વિષયોની MCQ ક્વિઝ ટેસ્ટ

ગુજરાતી વિષયમાં ક્વિઝ રમવા માટે નીચે આપેલ લિન્ક પર ક્લિક કરો.

ધો.10 ગુજરાતી :- પ્રકરણ-1 વૈષ્ણવજન :- MCQ

ધો.10 ગુજરાતી :- પ્રકરણ-2 રેસનો ઘોડો :- MCQ

ધો.10 ગુજરાતી પ્રકરણ – 5 દીકરી MCQ

ધો.10 ગુજરાતી પ્રકરણ-6 વાઇરલ ઇન્ફેક્શન MCQ

ધો.10 ગુજરાતી પ્રકરણ – 7 ‘હું એવો ગુજરાતી’ – MCQ

 

ગણિત વિષયમાં ક્વિઝ રમવા માટે નીચે આપેલ લિન્ક પર ક્લિક કરો.

 

અંગ્રેજી વિષયમાં ક્વિઝ રમવા માટે નીચે આપેલ લિન્ક પર ક્લિક કરો.

STD 10 ENGLISH :- CH-1 AGAINST THE ODDS :- TRUE/FALSE

STD-10 ENGLISH UNIT-1 AGAINST THE ODDS :-MCQ

STD 10 ENGLISH :- CH-2 The Human Robot :- TRUE/FALSE

STD-10 ENGLISH UNIT-2 THE HUMAN ROBOT :- MCQ

STD-10 ENGLISH UNIT-3 An Interview With Arun Krishnamurthy :- MCQ

STD -10 ENGLISH UNIT – 4 :- MCQ

STD-10 ENGLISH UNIT – 5 :- MCQ

STD-10 ENGLISH UNIT – 6 I LOVE YOU, TEACHER :- MCQ

STD-10 ENGLISH POEM – 1 MY SONG :- MCQ

STD-10 ENGLISH POEM – 2 :- MCQ

 

વિજ્ઞાન વિષયમાં ક્વિઝ રમવા માટે નીચે આપેલ લિન્ક પર ક્લિક કરો.

STD 10 SCIENCE CH-1 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-2 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-3 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-4 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-5 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-6 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-7 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-8 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-9 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-10 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-11 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-12 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-13 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-14 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-15 MCQ QUIZ

STD 10 SCIENCE CH-16 MCQ QUIZ

માનવ પાચનતંત્રના વિવિધ ભાગોને  ઓળખો.- ગેમ શો ક્વિઝ 

 માનવ આંખના  વિવિધ ભાગોને  ઓળખો

 નર  પ્રજનન તંત્રના વિવિધ ભાગોને  ઓળખો

માદા પ્રજનન તંત્રના વિવિધ ભાગોને  ઓળખો. 

 માદા અંત:સ્ત્રાવી ગંથ્રીઓને  ઓળખો.

 નર અંત:સ્ત્રાવી ગંથ્રીઓને  ઓળખો.

માનવ મગજના  વિવિધ ભાગોને ઓળખો

માનવ હ્રદયના વિવિધ ભાગોને ઓળખો.

માનવમા ઉત્સર્જન તંત્રના વિવિધ ભાગોને ઓળખો.

પુષ્પનો આયામ છેદના વિવિધ ભાગોને ઓળખો.

પરાગરજનુ પરાગાશન પર અંકુરણ  વિવિધ ભાગોને ઓળખો.

માનવ શ્વસન તંત્રના વિવિધ ભાગોને ઓળખો.

 

 

સામાજિક વિજ્ઞાન વિષયમાં ક્વિઝ રમવા માટે નીચે આપેલ લિન્ક પર ક્લિક કરો.

ધો.10 સામાજિક વિજ્ઞાન પ્રકરણ-1 MCQ-2

ધો.10 સામાજિક વિજ્ઞાન :- પ્રકરણ-1 :- જોડકાં જોડો.

ધો.10 સામાજિક વિજ્ઞાન પ્રકરણ-1  સાચુ કે ખોટું

ધો.10 સામાજિક વિજ્ઞાન પ્રકરણ-1MCQ

ધોરણ – 10 સામાજિક વિજ્ઞાન : પ્રકરણ – ૮ કુદરતી સંશાધનો :- સાચુ કે ખોટું

ધો.10 સામાજિક વિજ્ઞાન :- પ્રકરણ-૮ કુદરતી સંશાધનો :- જોડકાં જોડો.જમીન અને તેમા થતા પાક

ધો.10 સામાજિક વિજ્ઞાન પ્રકરણ- ૮ કુદરતી સંશાધનો MCQ – 2
ધો.10 સામાજિક વિજ્ઞાન પ્રકરણ- ૮ કુદરતી સંશાધનો MCQ – 1
Plz share this post

Leave a Reply