Gujarati Ahevaal Lekhan

Gujarati Ahevaal Lekhan

અહીયા, ધો.9 થી 12ના વિદ્યાર્થીઓ માટે પરીક્ષામા પૂછાય શકે તેવા Gujarati Ahevaal Lekhan ગુજરાતી અહેવાલ લેખન આપવામા આવ્યા છે. જે Read more

Vichar Vistar Part-3 in gujarati

vichar-vistar-part-3 in gujarati ધો.9 થી 12 ની પરીક્ષાઓમાં આપેલ પંક્તિઓનો વિચાર વિસ્તાર (vichar-vistar) કરવાનો હોય છે.જેના 4 કે 5 ગુણ Read more

Prathna – Jivan Nu Bal પ્રાર્થના – જીવનનું બળ નિબંધ

Prathna – Jivan Nu Bal પ્રાર્થના – જીવનનું બળ અથવા પ્રાર્થના આત્માનો ખોરાક નિબંધ નીચે આપેલા મુદ્દા આધારિત આશરે ૨૫૦ Read more

Mara shaishav na sansmaran મારા શૈશવનાં સંસ્મરણો નિબંધ

Mara shaishav na sansmaran મારા શૈશવનાં સંસ્મરણો અથવા ફરી બનવા ચાહું હું, પ્રભુ! બાળ નાનું! અથવા મને શિશુતણી ગમે સરળ Read more

Dikri Gharni Divadi nibandh

Dikri Gharni Divadi Nibandh દીકરી-ઘરની દીવડી નિબંધ

Dikri Gharni Divadi nibandh દીકરી, ઘરની દીવડી નીચે આપેલા મુદ્દા આધારિત આશરે ૨૫૦ શબ્દોમાં  લખો. મુદ્દાઓ :- દીકરી પ્રત્યેનું સમાજનું Read more

Duskalno Davanal gujarati nibandh દુષ્કાળનો દાવાનળ ગુજરાતી નિબંધ

દુષ્કાળનો દાવાનળ ગુજરાતી નિબંધ Duskalno Davanal gujarati nibandh નીચે આપેલા મુદ્દા આધારિત આશરે ૨૫૦ શબ્દોમાં  લખો. મુદ્દા : પ્રસ્તાવના – Read more

પુસ્તકોની મૈત્રી ગુજરાતી નિબંધ

પુસ્તકોની મૈત્રી ગુજરાતી નિબંધ pustakoni maitri gujarati nibandh નીચે આપેલા મુદ્દા આધારિત આશરે ૨૫૦ શબ્દોમાં  લખો. મુદ્દા :- પ્રસ્તાવના – Read more

vichar-vistar-part-2 આપેલ પંક્તિઓનો વિચાર વિસ્તાર કરો. ભાગ – ૨

vichar-vistar-part-2 ધો.9 થી 12 ની પરીક્ષાઓમાં આપેલ પંક્તિઓનો વિચાર વિસ્તાર (vichar-vistar) કરવાનો હોય છે.જેના 4 કે 5 ગુણ હોય છે.અહીયાં Read more

Gujarati Aheval Lekhan

ગુજરાતી અહેવાલ લેખન Aheval Lekhan ભાગ – 1

(1) 5 મી જૂન પર્યાવરણ દિવસ અંતર્ગત તમારી શાળામાં યોજાયેલ વૃક્ષારોપણ અંગેનો અહેવાલ આશરે એકસો શબ્દોમાં લખો. વૃક્ષારોપણદિનની ઉજવણી અમદાવાદ, Read more

વિચાર-વિસ્તાર Vichar Vistar

આપેલ પંક્તિઓનો વિચાર વિસ્તાર (Vichar Vistar) કરો. ભાગ – ૧

ધો.9 થી 12 ની પરીક્ષાઓમાં આપેલ પંક્તિઓનો વિચાર વિસ્તાર (Vichar Vistar) કરવાનો હોય છે.જેના 4 કે 5 ગુણ હોય છે.અહીયાં Read more