ધો.9 થી 12 ની દ્વિતિય એકમ કસોટીનો અભ્યાસક્રમ અને સ્ટડી મટિરિયલ

વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણના અભ્યાસમાં સાતત્ય જળવાઇ રહે તે હેતુથી ધો.9 થી 12 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે દ્વિતિય એકમ કસોટી(std 9 to 12 second ekam kasoti)નો અભ્યાસક્રમ અને સ્ટડી મટિરિયલ અહી રજુ કરવામા આવેલ છે.

ઓફિશિયલ પરીપત્ર ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

ધો.9 ગુજરાતી

દ્વિતિય એકમ કસોટીનુ સ્ટડી મટિરિયલમાં સ્વાધ્યાયના તમામ પ્રશ્નોના આદર્શ ઉત્તરો અને વ્યાકરણ વિભાગમાં સમાનાર્થી, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો, તળપદા શબ્દો, રૂઢિપ્રયોગ, શબ્દસમૂહ માટે એક શબ્દ આપવામા આવ્યા છે.જે પ્રકરણ પર ક્લિક કરશો તે જોવા મળશે.

ધોરણ 9 ગુજરાતી પ્ર – 1 સાંજ સમે શામળિયો

ધોરણ 9 ગુજરાતી પ્ર – 2 ચોરી અને પ્રાયશ્ચિત્ત

ધોરણ 9 ગુજરાતી પ્ર – 3 પછી શામળિયોજી બોલિયા

ધોરણ 9 ગુજરાતી પ્ર – 4 ગોપાળબાપા

ધો.9 ગણિત

જે પ્રકરણ પર ક્લિક કરશો તે જોવા મળશે.

પ્રકરણ – ૧ સંખ્યા પદ્વતિ

પ્રકરણ – ૨ બહુપદીઓ

પ્રકરણ – ૩ યામ ભૂમિતિ

પ્રકરણ – ૫ યુક્લિડની ભૂમિતિનો પરિચય

પ્રકરણ – ૧૫ સંભાવના

ધો.૯ વિજ્ઞાન

જે પ્રકરણ પર ક્લિક કરશો તે જોવા મળશે.

ધો.9 વિજ્ઞાન પ્ર – 2 આપણી આસપાસના દ્રવ્યો શુદ્વ છે?

ધો.9 વિજ્ઞાન પ્ર – 14 નૈસર્ગિક સ્ત્રોતો

ધો.૯ સામાજિક વિજ્ઞાન

જે પ્રકરણ પર ક્લિક કરશો તે જોવા મળશે.

COMING SOON

ધો.૧૦ ગુજરાતી

દ્વિતિય એકમ કસોટીનુ સ્ટડી મટિરિયલમાં સ્વાધ્યાયના તમામ પ્રશ્નોના આદર્શ ઉત્તરો અને વ્યાકરણ વિભાગમાં સમાનાર્થી, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો, તળપદા શબ્દો, રૂઢિપ્રયોગ, શબ્દસમૂહ માટે એક શબ્દ આપવામા આવ્યા છે.જે પ્રકરણ પર ક્લિક કરશો તે જોવા મળશે.

ધો.10 ગુજરાતી નવનીત ગાઈડ પ્રકરણ-1 વૈષ્ણવજન

ધો.10 ગુજરાતી નવનીત ગાઈડ પ્રકરણ-2 રેસનો ઘોડો 

ધો.10 ગુજરાતી નવનીત ગાઈડ પ્રકરણ-3 શીલવંત સાધુને

ધો.10 ગુજરાતી પ્ર – 4 ભૂલી ગયા પછી

ધો.10 ગુજરાતી પ્ર – 5 દીકરી

ધોરણ 10 ગુજરાતી ગાઈડ પ્ર-6 વાઇરલ ઇન્ફેક્શન

ધો.10 ગુજરાતી પ્ર – 7 હું એવો ગુજરાતી

ધો.૧૦ વિજ્ઞાન

જે પ્રકરણ પર ક્લિક કરશો તે જોવા મળશે.

પ્ર – 2 એસિડ,બેઇઝ અને ક્ષાર

પ્ર – 7 નિયંત્રણ અને સંકલન

ધો.૧૦ સામાજિક વિજ્ઞાન

જે પ્રકરણ પર ક્લિક કરશો તે જોવા મળશે.

પ્ર – 3 ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો: શિલ્પ અને સ્થાપત્ય

ધો.10 સામાજિક વિજ્ઞાન પ્રકરણ -10 ભારત – કૃષિ

પ્રકરણ-16 આર્થિક ઉદારીકરણ અને વૈશ્વિકીકરણ

ધો.10 ગણિત

જે પ્રકરણ પર ક્લિક કરશો તે જોવા મળશે.

પ્ર – ૧ વાસ્તવિક સંખ્યાઓ પ્ર – ૧૫ સંભાવના

પ્ર – ૨ બહુપદીઓ અને પ્ર – ૫ સમાંતર શ્રેણી


ધોરણ 9 તમામ એકમ કસોટીના પ્રશ્નપત્રો- CLICK HERE

ધોરણ 10 તમામ એકમ કસોટીના પ્રશ્નપત્રો- CLICK HERE

ધોરણ 11 સામાન્ય પ્રવાહના તમામ એકમ કસોટીના પ્રશ્નપત્રો- CLICK HERE

ધોરણ 11 વિજ્ઞાન પ્રવાહના તમામ એકમ કસોટીના પ્રશ્નપત્રો- CLICK HERE

ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહના તમામ એકમ કસોટીના પ્રશ્નપત્રો- CLICK HERE

ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહના તમામ એકમ કસોટીના પ્રશ્નપત્રો- CLICK HERE


શૈક્ષણિક વર્ષ 2022-23 થી ધોરણ 9 થી 12 ની પરીક્ષા પદ્વતિમાં ફેરફાર થયેલ છે. માટે ધોરણ -9 થી 12 ના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ, ગુણભાર અને નમૂનાના પ્રશ્નપત્રો મેળવવા માટે નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો.

Plz share this post

Leave a Reply