Gujarati Ahevaal Lekhan

Gujarati Ahevaal Lekhan

અહીયા, ધો.9 થી 12ના વિદ્યાર્થીઓ માટે પરીક્ષામા પૂછાય શકે તેવા Gujarati Ahevaal Lekhan ગુજરાતી અહેવાલ લેખન આપવામા આવ્યા છે. જે Read more

std 9 gujarati ch12

ધોરણ 9 ગુજરાતી પ્રકરણ – 12 સખી માર્કંડી

ધોરણ 9 ગુજરાતીમાં પ્રકરણ – 12 સખી માર્કંડી (std 9 gujarati ch12) સ્વાધ્યાયના તમામ પ્રશ્નોના આદર્શ ઉત્તરો અને વ્યાકરણ વિભાગમાં Read more

std 9 gujarati ch11

ધોરણ 9 ગુજરાતી પ્ર – 11 મરજીવિયા

ધોરણ 9 ગુજરાતીમાં પ્રકરણ – 11 મરજીવિયા (std 9 gujarati ch11) સ્વાધ્યાયના તમામ પ્રશ્નોના આદર્શ ઉત્તરો અને વ્યાકરણ વિભાગમાં સમાનાર્થી, Read more

Vichar Vistar Part-3 in gujarati

vichar-vistar-part-3 in gujarati ધો.9 થી 12 ની પરીક્ષાઓમાં આપેલ પંક્તિઓનો વિચાર વિસ્તાર (vichar-vistar) કરવાનો હોય છે.જેના 4 કે 5 ગુણ Read more

Prathna – Jivan Nu Bal પ્રાર્થના – જીવનનું બળ નિબંધ

Prathna – Jivan Nu Bal પ્રાર્થના – જીવનનું બળ અથવા પ્રાર્થના આત્માનો ખોરાક નિબંધ નીચે આપેલા મુદ્દા આધારિત આશરે ૨૫૦ Read more

Mara shaishav na sansmaran મારા શૈશવનાં સંસ્મરણો નિબંધ

Mara shaishav na sansmaran મારા શૈશવનાં સંસ્મરણો અથવા ફરી બનવા ચાહું હું, પ્રભુ! બાળ નાનું! અથવા મને શિશુતણી ગમે સરળ Read more

Dikri Gharni Divadi nibandh

Dikri Gharni Divadi Nibandh દીકરી-ઘરની દીવડી નિબંધ

Dikri Gharni Divadi nibandh દીકરી, ઘરની દીવડી નીચે આપેલા મુદ્દા આધારિત આશરે ૨૫૦ શબ્દોમાં  લખો. મુદ્દાઓ :- દીકરી પ્રત્યેનું સમાજનું Read more

Duskalno Davanal gujarati nibandh દુષ્કાળનો દાવાનળ ગુજરાતી નિબંધ

દુષ્કાળનો દાવાનળ ગુજરાતી નિબંધ Duskalno Davanal gujarati nibandh નીચે આપેલા મુદ્દા આધારિત આશરે ૨૫૦ શબ્દોમાં  લખો. મુદ્દા : પ્રસ્તાવના – Read more

પુસ્તકોની મૈત્રી ગુજરાતી નિબંધ

પુસ્તકોની મૈત્રી ગુજરાતી નિબંધ pustakoni maitri gujarati nibandh નીચે આપેલા મુદ્દા આધારિત આશરે ૨૫૦ શબ્દોમાં  લખો. મુદ્દા :- પ્રસ્તાવના – Read more

ધોરણ 9 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે વિદ્યાપ્રવેશ – સ્વઅધ્યયનપોથી.

ધોરણ 9 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે વિદ્યાપ્રવેશ – સ્વઅધ્યયનપોથી (std 9 swa adhyayanpothi)ના ઉપયોગ બાબત. NCERT દિલ્હી દ્વારા આપવામાં આવેલા નિર્દેશ Read more