ધોરણ ૧૨ સામાન્ય અને વિજ્ઞાન પ્રવાહના તમામ વિષયોના નમૂનાના પ્રશ્નપત્રો અને તેનુ સોલ્યુશન – વર્ષ 2021-22 માટે

શૈક્ષણિક વર્ષ – 2021-22 માટે ધોરણ -12 સામાન્ય અને વિજ્ઞાન પ્રવાહના તમામ વિષયોના નમૂનાના પ્રશ્નપત્રો  std 12 model question paper Read more

ધોરણ ૧૦ તમામ વિષયોના નમૂનાના પ્રશ્નપત્રો અને તેનુ સોલ્યુશન – વર્ષ 2021-22 માટે

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા ધો.10  વાર્ષિક પરીક્ષાના તમામ વિષયોના નમૂનાના પ્રશ્નપત્રો અને તેનુ સોલ્યુશન std Read more

ધોરણ 9 તમામ વિષયોના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ વર્ષ 2021-22 માટે

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા ધોરણ 9 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે વર્ષ 2021-22 માટે તમામ વિષયોના દ્વિતિય Read more

શૈક્ષણિક વર્ષ – 2021-22 માટે ધોરણ -11 વિજ્ઞાન અને સામાન્ય પ્રવાહના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ

શૈક્ષણિક વર્ષ – 2021-22 માટે ધોરણ -11 વિજ્ઞાન અને સામાન્ય પ્રવાહના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ મોકલવા બાબત (દ્વિતિય અને વાર્ષિક પરીક્ષા માટે) Read more

શૈક્ષણિક વર્ષ – 2021-22 માટે ધોરણ -12 સામાન્ય અને વિજ્ઞાન પ્રવાહના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ

શૈક્ષણિક વર્ષ – 2021-22 માટે ધોરણ -12 સામાન્ય અને વિજ્ઞાન પ્રવાહના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ મોકલવા બાબત સરકારશ્રીની મંજૂરી અન્વયે શૈક્ષણિક વર્ષ Read more

ધોરણ 10 તમામ વિષયોના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ વર્ષ 2021-22 માટે

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા ધોરણ 10 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે વર્ષ 2021-22 માટે તમામ વિષયોના પ્રશ્નપત્ર Read more

ધોરણ -10 ના ગણિત વિષયમાં ગણિત સ્ટાન્ડર્ડ અને ગણિત બેઝિકના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ

ધોરણ -10 ના ગણિત વિષયમાં ગણિત સ્ટાન્ડર્ડ અને ગણિત બેઝિકના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ બાબત. શૈક્ષણિક વર્ષ – 2021-22થી ધોરણ -10 ગણિત Read more

ધો.10ની બોર્ડની પરીક્ષામાં ગણિત વિષયમાં સ્ટાન્ડર્ડ અને બેઝિક ગણિત

શૈક્ષણિક વર્ષ 2021-22 થી ધો.10ની બોર્ડની પરીક્ષામાં ગણિત વિષયમાં સ્ટાન્ડર્ડ અને બેઝિક ગણિત એમ બે પ્રકારના વિકલ્પો આપવામાં આવશે. ગુજરાત Read more

ધો.૧૦ ગણિત-વિજ્ઞાનના આદર્શ પ્રશ્નપત્રો જવાબો સાથે – વલસાડ જિલ્લા માધ્યમિક શાળા વિજ્ઞાન મંડળ દ્વારા નિર્મિત

ધો.૧૦ મા ગણિત અને વિજ્ઞાન જેવા મહત્વના વિષયોમા વિદ્યાર્થીઓને પ્રશ્નપત્ર લખવાનો મહાવરો મળી રહે તે હેતુસર વલસાડ જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી સાહેબના Read more