ધો.9 થી 12 ની ચોથી એકમ કસોટીનો અભ્યાસક્રમ અને સ્ટડી મટિરિયલ

std 9 to 12 fourth ekam kasoti

વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણના અભ્યાસમાં સાતત્ય જળવાઇ રહે તે હેતુથી ધો.9 થી 12 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ચોથી એકમ કસોટી(std 9 to 12 fourth ekam kasoti)નો અભ્યાસક્રમ અને સ્ટડી મટિરિયલ અહી રજુ કરવામા આવેલ છે.

ઓફિશિયલ પરીપત્ર ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

CLICK HERE

ધો.9 ગુજરાતી

ચોથી એકમ કસોટીનુ સ્ટડી મટિરિયલમાં સ્વાધ્યાયના તમામ પ્રશ્નોના આદર્શ ઉત્તરો અને વ્યાકરણ વિભાગમાં સમાનાર્થી, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો, તળપદા શબ્દો, રૂઢિપ્રયોગ, શબ્દસમૂહ માટે એક શબ્દ આપવામા આવ્યા છે.જે પ્રકરણ પર ક્લિક કરશો તે જોવા મળશે.

ધો.9 ગુજરાતી પ્ર – 13 રસ્તો કરી જવાના

ધોરણ 9 ગુજરાતી પ્ર – 14 વાડી પરનાં વહાલાં

 

ધો.9 ગણિત

જે પ્રકરણ પર ક્લિક કરશો તે જોવા મળશે.

પ્રકરણ – 6  રેખાઓ અને ખૂણાઓ

પ્રકરણ – 7 ત્રિકોણ

પ્રકરણ – 11 રચનાઓ

ધો.૯ વિજ્ઞાન

જે પ્રકરણ પર ક્લિક કરશો તે જોવા મળશે.

ધોરણ 9 પ્ર – 10 ગુરુત્વાકર્ષણ

ધોરણ 9 વિજ્ઞાન પ્રકરણ – 15 અન્નસ્ત્રોતોમાં સુધારણા

 

ધો.૯ સામાજિક વિજ્ઞાન

જે પ્રકરણ પર ક્લિક કરશો તે જોવા મળશે.

COMING SOON


વિચાર વિસ્તાર અને નિબંધ મેળવવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

Gujarati Nibandhmala

ગુજરાતી અહેવાલ લેખન Aheval Lekhan ભાગ – 1

આપેલ પંક્તિઓનો વિચાર વિસ્તાર કરો. ભાગ – 1

આપેલ પંક્તિઓનો વિચાર વિસ્તાર કરો. ભાગ – 2

આપેલ પંક્તિઓનો વિચાર વિસ્તાર કરો. ભાગ – 3


ધો.૧૦ ગુજરાતી

ચોથી એકમ કસોટીનુ સ્ટડી મટિરિયલમાં સ્વાધ્યાયના તમામ પ્રશ્નોના આદર્શ ઉત્તરો અને વ્યાકરણ વિભાગમાં સમાનાર્થી, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો, તળપદા શબ્દો, રૂઢિપ્રયોગ, શબ્દસમૂહ માટે એક શબ્દ આપવામા આવ્યા છે.જે પ્રકરણ પર ક્લિક કરશો તે જોવા મળશે.

ધો.10 ગુજરાતી પ્ર – 13 વતનથી વિદાય થતાં

ધો.10 ગુજરાતી પ્ર – 14 જન્મોત્સવ

ધો.10 ગુજરાતી પ્ર – 15 બોલીએ ના કાંઇ

ધો.10 ગુજરાતી પ્ર – 16 ગતિભંગ

ધો.10 ગુજરાતી પ્ર – 17 દિવસો જુદાઇના જાય છે

ધો.10 ગુજરાતી પ્ર – 18 ભૂખથીય ભૂંડી ભીખ

 

ધો.૧૦ વિજ્ઞાન

જે પ્રકરણ પર ક્લિક કરશો તે જોવા મળશે.

પ્રકરણ – 4 કાર્બન અને તેના સંયોજનો 

પ્રકરણ – 8 સજીવો કેવી રીતે પ્રજનન કરે છે?

પ્રકરણ – 11 માનવઆંખ અને રંગબેરંગી દુનિયા

ધો.૧૦ સામાજિક વિજ્ઞાન

જે પ્રકરણ પર ક્લિક કરશો તે જોવા મળશે.

પ્ર – 6 ભારતના સાંસ્કૃતિક વારસાના સ્થળો

પ્રકરણ-7 આપણા વારસાનું જતન

ધો.10 ગણિત

જે પ્રકરણ પર ક્લિક કરશો તે જોવા મળશે.

 


ધોરણ 9 તમામ એકમ કસોટીના પ્રશ્નપત્રો- CLICK HERE

ધોરણ 10 તમામ એકમ કસોટીના પ્રશ્નપત્રો- CLICK HERE

ધોરણ 11 સામાન્ય પ્રવાહના તમામ એકમ કસોટીના પ્રશ્નપત્રો- CLICK HERE

ધોરણ 11 વિજ્ઞાન પ્રવાહના તમામ એકમ કસોટીના પ્રશ્નપત્રો- CLICK HERE

ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહના તમામ એકમ કસોટીના પ્રશ્નપત્રો- CLICK HERE

ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહના તમામ એકમ કસોટીના પ્રશ્નપત્રો- CLICK HERE


શૈક્ષણિક વર્ષ 2022-23 થી ધોરણ 9 થી 12 ની પરીક્ષા પદ્વતિમાં ફેરફાર થયેલ છે. માટે ધોરણ -9 થી 12 ના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ, ગુણભાર અને નમૂનાના પ્રશ્નપત્રો મેળવવા માટે નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો.

Plz share this post

Leave a Reply